CERPEK  |  1/2020
28. 2. 2020, 15:40

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Úvodní slovo

Vítejte na stránce čtvrtého čísla news­letteru CERPEK. V tomto prvním letošním vydání se dočtete mimo jiné o široké škále aktivit, které pro Vás CERPEK při­pra­vuje v letošním roce.

Kromě možnosti přihlásit se na naše vzdělávací pro­gramy pro zaměstnance (Roz­voj peda­go­gic­kých kom­pe­ten­cí) a doktorandy (Základy vysoko­školské peda­go­giky pro dok­torandy) se do­čtete o nabídce work­shopů, které CERPEK le­tos nabí­dne. Dále se také dočtete o dvou nových pro­jek­tech, do kterých je CERPEK zapojen. První projekt je Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), v jehož rámci nabídneme od letošního pod­zimu work­shopy pro aka­demické pra­covníky, kteří působí v učitel­ských stu­dij­ních prog­ramech. Druhý pro­jekt je finan­cován z projektu Erasmus+ a na­zývá se Improving aca­demic teach­ing and inter­nationalisation through enhanced com­petences of uni­versity teachers. Jak můžete tu­šit z názvu pro­jektu, výstupy budou v angličtině, což před­stavuje další roz­šíření našich aktivit. Letos ve spolu­práci s Univer­zitou Komenského v Bratislavě připra­vujeme dva vzdě­lávací prog­ramy, na které se bu­dete moci těšit od pří­štího roku.

Doufám, že každý z Vás u nás najde něco zají­mavého a že využi­jete naší nabídky vzdě­lávacích aktivit.

Na závěr mám malou prosbu. Ne všichni jsou zatím čte­náři našeho news­letteru, a proto Vás prosím o jeho rozšíření na Vašich praco­vištích a mezi kolegy.

Přeji Vám úspěšný jarní semestr.
Jeffrey A. Vanderziel
ředitel CERPEK

Přihlásit se k odběru newsletteru

Rozšiřte své pedagogické obzory!

Vzdělávací program Rozvoj pe­da­go­gic­kých kompetencí (běh E) opět otevírá své brány a láká na trochu peda­gogické teorie, o trochu více reflexe vlastní výuky a ještě více inspi­race pro výuku napříč celou Masa­rykovou univer­zitou. Tento vzdě­lá­va­cí program je určen všem zaměst­nancům Masarykovy uni­ver­zi­ty, kteří se podí­lejí na výuce a mají chuť, čas a odvahu věno­vat jí a pře­de­vším svým stu­dentům a stu­dent­kám patřičnou péči. Při­hlásit se můžete do 30. 6. 2020.

Přihlásit se do běhu E

Buďte mladicky rozvážní učitelé!

Nováček mezi vzdě­lávacími prog­ramy – Základy vysoko­školské peda­gogiky pro dok­torandy – jenom kvete a těší se na další nadšené začí­nající uči­tele. Tento pro­gram je totiž určen dok­to­randům, kteří začínají vyučovat a rádi by zjistili, jak na to. Kromě základní peda­gogické teorie s nastí­něním možností přenosu do praxe nabízí mnoho vzá­jemné inspi­race, po­vzbu­zení a prostoru pro roz­let každého z účastníků. Přihlaste se do 22. 5. 2020 (běh C) nebo do 30. 6. 2020 (běh D).

Více o programu
 

Staňte se součástí učící se komunity!

Budování učící se komu­nity je jedním z důle­žitých cílů v rámci rozvoje peda­go­gických kompe­tencí aka­de­miků. Proto CERPEK nabízí prostor pro nefor­mální setká­vání vysoko­školských učitelů, kteří o své výuce chtějí hovo­řit s kolegy napříč celou uni­ver­zitou, vzájemně se inspirovat a pod­porovat. Takový prostor umož­ňu­je sdí­let dobrou praxi a také spo­lečně řešit problémy, se kterými se ve výuce setká­váme. A to vše u dobré kávy a suše­nek.

Neformální setkávání

Nabídka workshopů

Najděte inspiraci pro svou výuku na našich workshopech

Hledáte nějakou inspiraci do výuky? Sle­dujte naši nabídku work­shopů, které pro vás organi­zujeme díky pro­jektu Roz­voj vysoko­školské pe­da­go­gi­ky (RVV). Dozvíte se na­pří­klad, jak stu­dentům poskytovat ve výuce efektivní zpět­nou vazbu, jak se vy­rov­ná­vat s růzností učebních stylů vašich stu­dentů nebo jak stu­denty ve výuce více aktivizovat. Těšit se můžete na lek­tory z prostředí MUNI i na lek­to­ry, kteří přijdou se zku­še­nost­mi a in­spi­ra­cemi odjinud.

Nabídka workshopů
 

Profesní seniorita

I v tomto roce nabízíme licen­covaný a vědecky ověřený vzdě­lávací kurz, který vám pomůže vy­rovnat se s novými výzvami na praco­višti a v osobním životě, a přesto si za­chovat duševní pohodu. Lépe se pak zorientujete ve vašem pro­fesním roz­voji, odha­líte své silné stránky a snáze tak sla­díte váš osobní život s prací. To vše přispěje k vaší du­ševní rovnováze. Může být kurz pro vás užitečný? Přihlaste se už nyní!

Více o workshopu Přihlásit se na workshop

CERPEK se otevírá světu – má IMPACT!

Od září 2019 je CERPEK partnerem mezi­národního pro­jektu Improving aca­de­mic teach­ing and in­ter­na­tio­na­li­sa­tion through enhanced com­pe­ten­ces of uni­ver­si­ty teachers (IMPACT), jehož koordi­nátorem je Uni­verzita Komen­ského v Bratislave. Během tří let (9/2019–8/2022) budou v rámci pro­jektu mimo jiné na­vrženy a zrea­li­zo­vá­ny dva kurzy, které pomohou jejich účastníkům efek­tiv­ně­ji učit za­hraniční stu­denty a zdo­ko­na­lit aka­de­mic­ké psaní v angličtině. První z kurzů nabídneme zá­jemcům už v pod­zimním semestru!

Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI)

Začátek nového kalendářního roku je ve zna­mení novinek. Od ledna se spo­lečně s dalšími fakul­tami (PřF, FSpS, FF, PdF) podí­líme na realizaci pro­jektu OPVVV Zkva­litnění a Ino­vace Pří­pravy bu­dou­cích uči­telů na MUNI. Hlavním úkolem CERPEK bude prostřednictvím za­jí­ma­vých work­shopů pomoci roz­víjet kom­petence vysoko­školských pe­da­go­gů při­pravující budoucí učitele. A na to se moc těšíme.

Zdokonalte své pedagogické kompetence při výuce budoucích učitelů

Speciálně pro vysoko­školské peda­gogy (primárně z PřF, FSpS, FF, PdF) připra­vující budoucí uči­tele tvoříme zají­mavé work­shopy, které jim napomohou zlepšit jejich peda­gogické kom­petence. Nabídneme tato témata – jak pracovat s popisnou zpět­nou vazbou při práci se stu­denty ve výuce, jak pra­covat s vulne­rabilními skupinami studentů a jak získat kolegiální pod­poru při pláno­vání a reflekto­vání výuky. Work­shopy zač­neme reali­zovat příští semestr (podzim 2020). Sledujte náš web, ať vám ne­uniknou pod­statné informace.

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita