CERPEK  |  26. 2. 2021, 11:28

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

V únoru jsme realizovali sérii workshopů k podpoře on-line výuky

V únoru jsme se na CERPEKu věnovali mimo jiné podpoře on-line výuky. Nabídli jsme celkem čtyři on-line workshopy, jichž se mohli zájemci zúčastnit jako celku nebo i jednotlivě. Účastníci měli možnost získat inspi­raci pro akti­vizaci a hodno­cení stu­dentů během on-line hodin, posky­tování zpětné vazby stu­dentům, dopo­ručení pro pří­pravu studij­ních mate­riálů a mnohé další.

Unikly vám tyto akce nebo jste se jich nemohli zúčastnit? Nezoufejte!

Zhlédněte videozáznamy

Nový kanál videozáznamů z workshopů CERPEK v MS Stream

Nemůžete se zúčastnit workshopu nebo se vám stane, že vám nějaký workshop unikne? Sledujte náš nový kanál v MS Stream, kde zveřejňujeme zkrácené video­záznamy z některých reali­zovaných workshopů. Jejich přehled naleznete na našich webových stránkách v záložce Užitečné informace – Materiály a tipy CERPEK nebo v MS Stream, kde se můžete přihlásit k odběru kanálu.

Sledovat kanál v MS Stream

V rámci projektu RVV jsme v zveřejnili přihlašování na dva nové workshopy

Duševní hygiena učitele aneb Jak se nezbláznit v dalším online semestru

Také už vám z všemožných omezení „šibe“? Začínáte nesměle pochy­bovat o tom, že pandemie rozvíjí u dětí samostatnost a ve vztazích pro­hlubuje pouto mezi partnery? Se závistí pozorujete kolegy, kteří zuřivě vytváří poutavé online aktivity pro studenty, zatímco vy na „share screen“ reagujete stále křikem z okna? Pokud tomu tak je, přijďte načerpat novou energii pro nad­cházející on-line semestr na tento workshop.

Více o workshopu Přihlásit se na workshop
 

Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji

Nově se v naší nabídce objevuje jedi­nečný workshop, jehož základy stojí na vědec­ky ověře­ných meto­dách finských odbor­níků a vychází z prvků age manage­mentu. Dozvíte se v něm, jak praco­vat na své (nejen) pracov­ní spokoje­nosti a jak se vyrov­­nat s vý­zvami ve vašem pracov­ním a osob­ním životě.

Více o workshopu Přihlásit se na workshop

Workshopy ZIP MUNI a zdokonalení pedagogických komentencí

V jarním semestru jsme si pro vás připravili opakování deseti úspě­šných workshopů ZIP MUNI, které jsou šité na míru všem vyučujícím připravující budoucí pedagogy na FF, PřF, FSpS, PdF. Naučíte se pracovat se zpětnou vazbou, pestrostí vašich studijních skupin a reflexí. Získáte inspiraci v podobě užití různých didaktických prvků a metod. A to vše s ohledem na online prostředí. Přijďte a my vám pomůžeme být lepším pedagogem.

Workshopy ZIP

Dále připravujeme…

V jarním semestru budeme pokračovat v podpoře on-line výuky. Plánujeme vytvářet a zveřejňovat na našich webo­vých stránkách krátká videa s meto­dickými a didak­tickými doporučeními, která pomohou vyučujícím při distanční výuce. Videa budeme umisťovat také do kanálu CERPEK v MS Stream.

V březnu nabídneme nově také možnost konzultací k vybraným aspektům on-line výuky. Informace zveřejníme na této stránce.

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita