CERPEK  |  1/2021
28. 1. 2021, 10:54

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Úvodní slovo

Vítejte na stránkách pátého čísla news­letteru CERPEK. Dočte­te se v něm přede­vším o ši­roké škále akti­vit, které pro Vás CERPEK připra­vuje v první polo­vině roku 2021. Stě­žejním téma­tem toho­to obdo­bí bude pod­pora on-line výuky na MU.

Jménem celého týmu centra CERPEK, který připravuje a organizuje naše workshopy a další vzdělávací programy v oblasti vysoko­školské pedago­giky, Vám přeji, abyste zkoušk­vé ob­dobí zvládli se stej­nou bra­vurou, s jakou jste zvlá­dli výuku v podzimním se­mestru. Do­volte mi vám také po­přát hodně zdraví v roce 2021.

Stay Safe!
Jeffrey A. Vanderziel
ředitel CERPEK

Přihlásit se k odběru newsletteru

Dva vzdělávací programy končí a dva začínají

Rozvoj pedagogických kompetencí (běh D)

V pátek 15. ledna 2021 ukončilo tři­cet zaměst­nanců MU pro­gram Roz­voj pedago­gických kompe­tencí ve vyso­ko­­školském pro­středí. K tomuto úspěchu jim během online se­tkání pogratu­lovali pro­rektor pro personální a akade­mické záleži­tosti prof. Jiří Hanuš, v jehož ges­ci CERPEK spo­čívá, a řeši­telka pro­jektu MUNI 4.0 (CZ.02.2.69/0.0/­0.0/16_015/­0002418), z ně­hož byl pro­gram finan­cován, doc. Markéta Pitrová. Kvůli vypuk­nutí pan­demie se všichni absol­venti progra­mu, jež pochá­zejí z osmi fakult MU a Středo­evropského techno­logického insti­tutu (CEITEC), museli potý­kat s výji­mečnými vý­zvami. Pro­gram měl být pů­vodně ukončen v červnu 2020, ale vzhle­dem k nemož­nosti reali­zace kon­­taktní výuky a spolu­práce s men­tory jim bylo poskyt­nuto dalších šest měsíců na to, aby mohli pro­gram absol­vovat. Tímto jim gratu­lujeme k je­jich úspěchu, zaslou­ží si naše uznání a chválu.

 
Online setkání s absolventy programu Rozvoj pedagogických kompetencí (běh D)

Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy (běh B)

V první polo­­vině ledna 2021 záro­veň úspěšně absol­­vovali frekven­tanti běhu B vzdělá­­vacího pro­gramu Základy vysoko­­školské peda­go­giky pro dokto­randy. Celkem tedy oba naše programy absolvovalo bez­mála 40 skvě­lých vyuču­jících z celé naší univer­zity. Jsme na ně velmi pyšní a pře­jeme jim vše dobré!

Vítáme nové účastníky našich programů

Oba naše vzdělá­vací prog­ramy budou vzhledem k aktuální situaci pro­bíhat on-line, což je pro naše lek­tory velká výzva, ke které se posta­vili čelem. Posled­ní účast­níci pro­gramu Rozvoj pedago­gických kompe­tencí ve vysoko­školském pro­středí zapo­čali svůj roční profesně-vzdělávací kurz v pondělí 25. ledna – opět v on-line prostředí. Tři­cet partici­pantů toho­to pro­gramu opět před­stavuje prů­řez fakul­tami napříč naší uni­verzitou, přičemž máme obzvláště radost, že mezi nimi můžeme přiví­tat i zástupce naší nejnovější fa­kulty – Farmaceutické fakulty MU.

Zároveň jsme zahájili běh C vzdělá­vacího prog­ramu Základy vysoko­školské pedago­giky pro dokto­randy. Celkově se tak v našich vzdělávacích programech v tomto roce sezná­míme s 50 novými lidmi.

Vítejte na palubě!

Rozvoj pedagogických kompetencí Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy

Nabídka webinářů

Série webinářů k podpoře on-line výuky

Stala se pro vás on-line výuka už ruti­nou a přemý­šlíte o tom, co a jak byste mohli v on-line výuce dělat jinak? Začí­náte s on-line výukou a hle­dáte inspi­raci, jak ji konci­povat? Ať tak či tak, v sérii našich čtyř únoro­vých webi­nářů máte možnost dozvě­dět se různé mož­nosti a meto­dické tipy k on-line výuce. Získáte v nich napří­klad inspi­raci pro akti­vizaci a hodno­cení vašich stu­dentů během on-line hodin, posky­tování zpětné vazby stu­dentům, dopo­ručení pro pří­pravu studij­ních mate­riálů a mnohé další.

Nabídka workshopů RVV

Jak na studijní neúspěšnost?

Téměř šede­sát pro­cent stu­dentů, kteří se zapíší do baka­lářského cyklu na MU své studium řádně nedo­končí. Co stojí za tímto alarmujícím číslem? A můžu já jako učitel něco změnit? Pokud si kla­dete tyto otázky, přemý­šlíte o nich a hle­dáte na ně odpo­vědi, pak je pro vás určen tento webi­nář. Na webi­náři se mimo jiné dozví­te, jaká opat­ření mohou přispět ke snižo­vání stu­dijní neúspěš­nosti a budete mít možnost si během webi­náře vypra­covat plán pod­pory stu­dijní neúspěš­nosti pro váš předmět.

Více o webináři Přihlásit se na webinář
 

Journaling pro výuku i profesní rozvoj

Novinkou v nabídce webi­nářů je i Journaling – dení­kové psaní. Psaní deníku či reflek­tivní psaní nejsou jen zápisky začí­nající slovy „Milý de­níčku…“. Připra­vili jsme pro vás webi­nář, ve kterém se dozví­te o mož­nostech využi­tí deníko­vého psaní ve výuce se stu­denty i v profes­ním a osob­ním roz­voji. Journaling lze využít pro výzkum, zjiš­tění priorit, organi­zaci úkolů nebo pro zorien­tování se v život­ních situa­cích.

Více o webináři Přihlásit se na webinář

Připravujete budoucí učitele a chcete být ve vaší výuce ještě lepší? Pomůžeme vám!

Podí­líte se na přípravě budou­cích uči­telů a lámete si hlavu, jak zdoko­nalit své pedago­gické kompetence, aby byly efek­tivní, prak­tické a pro vaše stu­denty inspi­rující? Potřebu­jete obo­hatit vaši výuku o zají­mavé didak­tické prvky a meto­dy? Chcete umět lépe praco­vat se zpětnou vazbou? Jsou vaše skupin­ky stu­dentů pestré a ne­víte jak je zaujmout? A víte, jak efek­tivně praco­vat s refle­xí? A to vše s ohle­dem na on-line pro­středí? Pokud ve vás tyto otázky otev­řely pochyby, tak naše nabídka work­shopů je tu přesně pro vás. V rámci spolu­práce na projek­tu OPVVV Zkva­lit­nění a Ino­­vace Pří­pra­vy bu­dou­­cích uči­­telů na MUNI pro vás v jar­ním seme­stru připra­vujeme opako­vání dese­ti úspěš­ných tema­tických works­hopů ZIP MUNI, které jsou šité na míru vašim potře­bám. Přijďte a my vám pomů­žeme být lepším pedago­gem.

Nabídka workshopů ZIP

Dále připravujeme…

Brzy v nabídce work­shopů zveřej­níme jedi­nečný work­shop, jehož základy stojí na vědec­ky ověře­ných meto­dách finských odbor­níků a vychází z prvků age manage­mentu. Dozvíte se v něm, jak praco­vat na své (nejen) pracov­ní spokoje­nosti a jak se vyrov­nat s výzvami ve vašem pracov­ním a v osob­ním životě, a to nejen z důvodu pande­mické situace a dyna­mického akademic­kého prostře­dí. Naučíte se dále roz­poznat svůj poten­ciál a rozví­jet ho, praco­vat s moti­vací, du­ševní poho­dou, změna­mi, či díl­čími ne­úspěchy.

Dobrý konec hodiny aneb Jak reflek­tovat se stu­denty, je název webi­náře pláno­vaného na březen. Budete si na něm moci vyzkou­šet různé způ­soby, jak uzaví­rat hodi­nu s vaši­mi stu­denty tak, aby to pod­pořilo jejich učení a nenu­dilo. Odne­sete si zásob­ník růz­ných tech­nik refle­xe, které bu­dete moci použí­vat v online i kon­taktní výuce.

Novinkou bude i work­shop, který po­může vyuču­jícím z MUNI s psycho­hygienou nejen v ob­dobí ná­ročné on-line výuky.

Sledujte průběžně nabídku workshopů.

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita