Kompetence pro vedoucí pracovníky

Delegování

Delegování je přenesení pravomocí a úkolů zpravidla vedoucího pracovníka na podřízené. Cílem je zejména úspora času nadřízeného pro výkon důležitějších činností a snížení pracovní zátěže. Efektivní delegování výrazně zlepšuje manažerské dovednosti. Zaměstnanci mají tak možnost se profesně rozvíjet a jsou v zaměstnání více motivováni. Organizace může zároveň díky delegování dosáhnout vyšší efektivity.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • budete chápat delegování jako manažerskou dovednost
 • uvědomíte si zásady a principy procesu delegování
 • poznáte metody a techniky delegování
 • naučíte se techniky, jak zapojovat tým do práce a jak ji rozdělovat
 • naučíte se správně komunikovat své názory a potřeby v různě složených týmech a skupinách
 • zjistíte bariéry efektivního delegování

Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců zahrnuje průběžné sledování a kontrolu práce i pravidelné zhodnocení dlouhodobých výsledků. Hodnocení patří mezi základní úkoly a nástroje vedoucího zaměstnance. Jeho smyslem je zaměstnance včas upozornit na případné nedostatky v práci a umožnit jim co nejdříve je odstranit. Zároveň je i způsobem, jak sdělit zaměstnancům, že svou práci vykonávají dobře, a tím posílit jejich motivaci a sebedůvěru.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte vhled do problematiky hodnocení zaměstnanců
 • naučíte se realizovat hodnocení zaměstnanců
 • získáte informace, jak se na proces hodnocení dobře připravit
 • naučíte se, jak vést efektivně hodnotící rozhovor
 • dozvíte se, jak eliminovat možná rizika konfliktů z hodnocení plynoucích
 • zjistíte, jak pracovat s výstupy z procesu hodnocení

Koučování

Koučování (koučink) je proces podporující hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce (mentor), ale hledá řešení společně s koučovaným. Jde především o způsob komunikace a práce s lidmi, díky němuž rychleji a lépe nacházejí řešení různých situací překonávají pracovní nebo osobní problémy a zajišťují svůj profesionální rozvoj. Koučovací přístup v práci manažera je považován za jeden z nejefektivnějších a nejvíce motivujících způsobů vedení lidí s jasným dopadem na výkonnost.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte ucelený přehled o koučinku
 • dozvíte se, jaké místo má koučink v každodenní práci manažera
 • poznáte koučování jako změnu způsobu myšlení a životního postoje
 • naučíte se základní komunikační techniky, které jsou pro koučování nutné
 • dozvíte se, jak vytvořit s koučovaným vztah
 • osvojíte si techniku koučování

Poskytování zpětné vazby

Zpětná vazba je proces, při kterém příjemce sdělení shromažďuje informace a následně je vyhodnotí. Obecně řečeno jde o informace o vlastním chování od sebe a druhých. Zpětná vazba je jedním ze základních nástrojů vedení a rozvoje zaměstnanců. Bývá součástí pravidelných hodnotících rozhovorů. Měla by být poskytována při plnění každého důležitějšího úkolu. V krátké neformální podobě je součástí každodenní komunikace mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu podřízeným
 • zjistíte, jak konstruktivně předávat kritiku
 • naučíte se, jak správně chválit členy týmu
 • naučíte se, jak přijímat zpětnou vazbu
 • získáte tipy, jak předávat zpětnou vazbu různým typům lidí

Práce s talenty

Práce s talenty je neodmyslitelnou částí efektivního vedení lidí a rozvoje pracovních týmů. Základem práce s talenty v týmu je jejich identifikace, a to pro horizontální, tak vertikální růst v rámci organizace. Součástí je jejich motivace, podpora rozvoje a poskytování potřebné podpory pro maximální využití jejich potenciálu. V případě, že s talenty v týmu pracujeme, věnujeme jim energii a rozvíjíme je, můžeme u nich vybudovat velmi silnou stránku – schopnost konstantně dosahovat (téměř) dokonalého výkonu v konkrétních úkolech nebo získat vhodného kandidáta na jinou či vyšší pozici.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS

Cíle

 • dozvíte se, co je talent management a proč je důležitý
 • poznáte klíčové prvky talent managementu
 • naučíte se rozpoznávat talenty u svých zaměstnanců
 • získáte nástroje pro rozvoj, udržení a motivaci talentů
 • naučíte se vytvořit akční plán pro práci s talenty

Rozhodování

Rozhodování patří mezi významné aktivity, které manažeři v organizaci realizují. Rozhodování je nedílnou složkou manažerské práce a uplatňuje se v podstatě ve všech manažerských činnostech. Rozhodování je procesem výběru mezi alespoň dvěma možnými variantami jednání. Při rozhodování manažera se jedná o kombinaci vědy a umění rozhodovat.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, jaké jsou typy manažerského rozhodování
 • seznámíte se s rozhodovacím procesem
 • naučíte se techniky, jak se rozhodovat
 • zjistíte, jak své rozhodnutí interpretovat týmu
 • naučíte se pracovat se zaměstnanci, kteří rozhodnutí nepřijímají

Řízení změn

Řízení změn je činnost (metodika, proces), jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii a urychlit získání výsledků z vložených investic. Změny jsou přirozenou součástí života každého člověka i organizace a leckdy jsou opravdu nutné. Skutečný lídr je však sám ztělesněním změny. Umí si poradit s nečekanými zvraty událostí a sám spoustu užitečných změn vyvolává. Zároveň změny efektivně komunikuje, aby byly zaměstnanci přijaty.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, jaká je vaše vrozená výbava ke změnám
 • rozvinete svůj vztah ke změnám a více se jim otevřete
 • zjistíte, jaké jsou klíčové faktory úspěchu u řízených změn
 • naučíte se, jak komunikovat zaváděné změny do týmu
 • zjistíte, jak udržet svou vlastní i týmovou motivaci během turbulentních změn a krizí
 • naučíte se pracovat s nemotivovanými lidmi

Stanovování cílů

Stanovování cílů zahrnuje vypracování plánu jednání, jenž má motivovat a vést osobu nebo skupinu k cíli. Má zásadní význam pro každého, kdo myslí vážně svou snahu o dosažení úspěchu. Stanovování cílů je součástí každodenní manažerské práce. Pro úspěšného manažera je nezbytné znát metody stanovování cílů, které přispějí k jejich přijetí a úspěšnému plnění.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte inspiraci, jak budovat a stanovovat cíle
 • naučíte se metody, jak stanovovat správné cíle
 • naučíte se, jak motivačně cíle zadávat
 • naučíte se, jak cíle monitorovat a kontrolovat jejich plnění
 • dozvíte se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu

Vedení projektového týmu

Vedení projektového týmu zahrnuje činnosti spočívající ve vedení lidí směřujících k úspěšnému dokončení projektu. Úspěch projektu závisí především na samotných lidech v projektovém týmu. Důležité je vědět, co musí umět dobrý Team leader a jaké jsou optimální role v projektovém týmu. Lze říci, že čím je efektivnější vedení projektového týmu, tím lepších výsledků se dosahuje.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • ujasníte si, jaká je role Team leadera
 • naučíte se používat konkrétní nástroje pro úspěšné vedení projektového týmu
 • seznámíte se s tím, jak situačně vést tým
 • naučíte se efektivně komunikovat v různorodých týmech a tyto týmy řídit
 • získáte tipy, jak být autoritou a mít v týmu respekt
 • získáte návod, jak pracovat na své sebedůvěře Team leadera

Vedení týmu

Efektivní vedení týmu je základní dovedností každého vedoucího zaměstnance. Vedení týmu znamená správně působit na podřízené s cílem optimálně využít jejich schopnosti v zájmu organizace. Zároveň vést podřízené k samostatnosti a odpovědnosti. Směřovat je, vytvářet jim podmínky, ale nechávat volnost na samostatné rozhodování a myšlení.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • ujasníte si, jaká je role manažera/leadera
 • naučíte se používat konkrétní nástroje pro úspěšné vedení týmu
 • zjistíte, jaké jsou styly vedení
 • seznámíte se s postupy, jak lépe využívat potenciál podřízených pro zvyšování jejich výkonnosti a žádoucího pracovního chování
 • naučíte se identifikovat faktory, které výkonnost týmu ovlivňují
 • získáte praktické inspirace pro zefektivnění leadershipu

Výběr zaměstnanců

Výběr zaměstnanců je proces složený z několika kroků směřujících k rozhodnutí, kterému z kandidátů na obsazovanou pozici bude pracovní místo nabídnuto. Úspěšní manažeři si uvědomují, že tajemství úspěchu tkví v lidech, lidský kapitál tvoří klíčovou hodnotu a konkurenční výhodu organizace. Proto znalost, jak vést výběrové řízení a vybírat správné lidi do svých týmů je u úspěšných manažerů nezbytná.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte komplexní pohled na otázku výběru lidí
 • posílíte znalosti i dovednosti z oblasti vedení výběrového řízení
 • osvojíte si metody pro výběr těch správných kandidátů
 • pochopíte správné kladení otázek a zjišťování klíčových informací
 • zjistíte nejčastější chyby, které v rámci vedení výběrového rozhovoru vznikají

Kalendář akcí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info