Kompetence pro vedoucí pracovníky

Delegování

Delegování je přenesení pravomocí a úkolů zpravidla vedoucího pracovníka na podřízené. Cílem je zejména úspora času nadřízeného pro výkon důležitějších činností a snížení pracovní zátěže. Efektivní delegování výrazně zlepšuje manažerské dovednosti. Zaměstnanci mají tak možnost se profesně rozvíjet a jsou v zaměstnání více motivováni. Organizace může zároveň díky delegování dosáhnout vyšší efektivity.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • budete chápat delegování jako manažerskou dovednost
 • uvědomíte si zásady a principy procesu delegování
 • poznáte metody a techniky delegování
 • naučíte se techniky, jak zapojovat tým do práce a jak ji rozdělovat
 • naučíte se správně komunikovat své názory a potřeby v různě složených týmech a skupinách
 • zjistíte bariéry efektivního delegování

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program
Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců zahrnuje průběžné sledování a kontrolu práce i pravidelné zhodnocení dlouhodobých výsledků. Hodnocení patří mezi základní úkoly a nástroje vedoucího zaměstnance. Jeho smyslem je zaměstnance včas upozornit na případné nedostatky v práci a umožnit jim co nejdříve je odstranit. Zároveň je i způsobem, jak sdělit zaměstnancům, že svou práci vykonávají dobře, a tím posílit jejich motivaci a sebedůvěru.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte vhled do problematiky hodnocení zaměstnanců
 • naučíte se realizovat hodnocení zaměstnanců
 • získáte informace, jak se na proces hodnocení dobře připravit
 • naučíte se, jak vést efektivně hodnotící rozhovor
 • dozvíte se, jak eliminovat možná rizika konfliktů z hodnocení plynoucích
 • zjistíte, jak pracovat s výstupy z procesu hodnocení

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Koučování

Koučování (koučink) je proces podporující hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce (mentor), ale hledá řešení společně s koučovaným. Jde především o způsob komunikace a práce s lidmi, díky němuž rychleji a lépe nacházejí řešení různých situací překonávají pracovní nebo osobní problémy a zajišťují svůj profesionální rozvoj. Koučovací přístup v práci manažera je považován za jeden z nejefektivnějších a nejvíce motivujících způsobů vedení lidí s jasným dopadem na výkonnost.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte ucelený přehled o koučinku
 • dozvíte se, jaké místo má koučink v každodenní práci manažera
 • poznáte koučování jako změnu způsobu myšlení a životního postoje
 • naučíte se základní komunikační techniky, které jsou pro koučování nutné
 • dozvíte se, jak vytvořit s koučovaným vztah
 • osvojíte si techniku koučování

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Crkalová, A., & Riethof, N. (2012). Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Management Press.
Stacke, E. (2005). Koučování pro manažery a firemní týmy (1. vydání). Grada.

Poskytování zpětné vazby

Zpětná vazba je proces, při kterém příjemce sdělení shromažďuje informace a následně je vyhodnotí. Obecně řečeno jde o informace o vlastním chování od sebe a druhých. Zpětná vazba je jedním ze základních nástrojů vedení a rozvoje zaměstnanců. Bývá součástí pravidelných hodnotících rozhovorů. Měla by být poskytována při plnění každého důležitějšího úkolu. V krátké neformální podobě je součástí každodenní komunikace mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu podřízeným
 • zjistíte, jak konstruktivně předávat kritiku
 • naučíte se, jak správně chválit členy týmu
 • naučíte se, jak přijímat zpětnou vazbu
 • získáte tipy, jak předávat zpětnou vazbu různým typům lidí

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Práce s talenty

Práce s talenty je neodmyslitelnou částí efektivního vedení lidí a rozvoje pracovních týmů. Základem práce s talenty v týmu je jejich identifikace, a to pro horizontální, tak vertikální růst v rámci organizace. Součástí je jejich motivace, podpora rozvoje a poskytování potřebné podpory pro maximální využití jejich potenciálu. V případě, že s talenty v týmu pracujeme, věnujeme jim energii a rozvíjíme je, můžeme u nich vybudovat velmi silnou stránku – schopnost konstantně dosahovat (téměř) dokonalého výkonu v konkrétních úkolech nebo získat vhodného kandidáta na jinou či vyšší pozici.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS

Cíle

 • dozvíte se, co je talent management a proč je důležitý
 • poznáte klíčové prvky talent managementu
 • naučíte se rozpoznávat talenty u svých zaměstnanců
 • získáte nástroje pro rozvoj, udržení a motivaci talentů
 • naučíte se vytvořit akční plán pro práci s talenty

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Rozhodování

Rozhodování patří mezi významné aktivity, které manažeři v organizaci realizují. Rozhodování je nedílnou složkou manažerské práce a uplatňuje se v podstatě ve všech manažerských činnostech. Rozhodování je procesem výběru mezi alespoň dvěma možnými variantami jednání. Při rozhodování manažera se jedná o kombinaci vědy a umění rozhodovat.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, jaké jsou typy manažerského rozhodování
 • seznámíte se s rozhodovacím procesem
 • naučíte se techniky, jak se rozhodovat
 • zjistíte, jak své rozhodnutí interpretovat týmu
 • naučíte se pracovat se zaměstnanci, kteří rozhodnutí nepřijímají

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Řízení změn

Řízení změn je činnost (metodika, proces), jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii a urychlit získání výsledků z vložených investic. Změny jsou přirozenou součástí života každého člověka i organizace a leckdy jsou opravdu nutné. Skutečný lídr je však sám ztělesněním změny. Umí si poradit s nečekanými zvraty událostí a sám spoustu užitečných změn vyvolává. Zároveň změny efektivně komunikuje, aby byly zaměstnanci přijaty.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, jaká je vaše vrozená výbava ke změnám
 • rozvinete svůj vztah ke změnám a více se jim otevřete
 • zjistíte, jaké jsou klíčové faktory úspěchu u řízených změn
 • naučíte se, jak komunikovat zaváděné změny do týmu
 • zjistíte, jak udržet svou vlastní i týmovou motivaci během turbulentních změn a krizí
 • naučíte se pracovat s nemotivovanými lidmi

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Berne, E. (2018). Jak si lidé hrají. Portál.
Kotter, J. P. (2000). Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Management Press.
Kotter, J. P. (2009). Vědomí naléhavosti: první a nejdůležitější krok realizace změny. Knihovna světového managementu. Management Press.


Stanovování cílů

Stanovování cílů zahrnuje vypracování plánu jednání, jenž má motivovat a vést osobu nebo skupinu k cíli. Má zásadní význam pro každého, kdo myslí vážně svou snahu o dosažení úspěchu. Stanovování cílů je součástí každodenní manažerské práce. Pro úspěšného manažera je nezbytné znát metody stanovování cílů, které přispějí k jejich přijetí a úspěšnému plnění.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte inspiraci, jak budovat a stanovovat cíle
 • naučíte se metody, jak stanovovat správné cíle
 • naučíte se, jak motivačně cíle zadávat
 • naučíte se, jak cíle monitorovat a kontrolovat jejich plnění
 • dozvíte se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Vedení projektového týmu

Vedení projektového týmu zahrnuje činnosti spočívající ve vedení lidí směřujících k úspěšnému dokončení projektu. Úspěch projektu závisí především na samotných lidech v projektovém týmu. Důležité je vědět, co musí umět dobrý Team leader a jaké jsou optimální role v projektovém týmu. Lze říci, že čím je efektivnější vedení projektového týmu, tím lepších výsledků se dosahuje.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • ujasníte si, jaká je role Team leadera
 • naučíte se používat konkrétní nástroje pro úspěšné vedení projektového týmu
 • seznámíte se s tím, jak situačně vést tým
 • naučíte se efektivně komunikovat v různorodých týmech a tyto týmy řídit
 • získáte tipy, jak být autoritou a mít v týmu respekt
 • získáte návod, jak pracovat na své sebedůvěře Team leadera

Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Vedení týmu

Efektivní vedení týmu je základní dovedností každého vedoucího zaměstnance. Vedení týmu znamená správně působit na podřízené s cílem optimálně využít jejich schopnosti v zájmu organizace. Zároveň vést podřízené k samostatnosti a odpovědnosti. Směřovat je, vytvářet jim podmínky, ale nechávat volnost na samostatné rozhodování a myšlení.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • ujasníte si, jaká je role manažera/leadera
 • naučíte se používat konkrétní nástroje pro úspěšné vedení týmu
 • zjistíte, jaké jsou styly vedení
 • seznámíte se s postupy, jak lépe využívat potenciál podřízených pro zvyšování jejich výkonnosti a žádoucího pracovního chování
 • naučíte se identifikovat faktory, které výkonnost týmu ovlivňují
 • získáte praktické inspirace pro zefektivnění leadershipu

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Háša, S. (2016). Co je nového v managementu (1. vydání). Nová beseda.
Kolajová, L. (2006). Týmová spolupráce (1. vydání). Grada.
Laufer, H. (2008). 99 tipů pro úspěšné vedení lidí (1. vydání). Grada.
Levine, S. R., & Crom, M. A. (1995). Buďte vůdčí osobnost! (1. vydání). Talpress.
Maxwell, J. C. (2015). Týmová spolupráce 101 (1. vydání). Pragma.
Morgenthaler, J. (2017). Nebojte se převzít velení (1. vydání). Motiv Press.
Plamínek, J. (2018). Vedení lidí, týmů a firem: Praktický atlas managementu (5. vydání). Grada.
Stacke, E. (2005). Koučování pro manažery a firemní týmy (1. vydání). Grada.
Šuleř, O. (2009). 100 klíčových manažerských technik (1. vydání). Computer Press.
Tureckiová, M. (2004). Řízení a rozvoj lidí ve firmách (1.vydání). Grada.

Výběr zaměstnanců

Výběr zaměstnanců je proces složený z několika kroků směřujících k rozhodnutí, kterému z kandidátů na obsazovanou pozici bude pracovní místo nabídnuto. Úspěšní manažeři si uvědomují, že tajemství úspěchu tkví v lidech, lidský kapitál tvoří klíčovou hodnotu a konkurenční výhodu organizace. Proto znalost, jak vést výběrové řízení a vybírat správné lidi do svých týmů je u úspěšných manažerů nezbytná.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • získáte komplexní pohled na otázku výběru lidí
 • posílíte znalosti i dovednosti z oblasti vedení výběrového řízení
 • osvojíte si metody pro výběr těch správných kandidátů
 • pochopíte správné kladení otázek a zjišťování klíčových informací
 • zjistíte nejčastější chyby, které v rámci vedení výběrového rozhovoru vznikají

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Obsah zatím není k dispozici, aktuálně ho pro vás připravujeme.

Kalendář akcí

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info