Aktuální projekty

EDUC Share

European Digital UniverCity

Základní informace o projektu

Období řešení:

01/2023–12/2026

Řešitel projektu:

Masarykova univerzita

Role CERPEK:

participace na řešení dílčích aktivit projektu

Řešitel projektu na CERPEK:

Koordinátorka aktivit projektu na CERPEK:

Stručně o projektu

Projekt EDUC-SHARE –⁠ výzkumná a inovační část projektu EDUC financovaná programem Horizont 2020 –⁠ zavede pilotní nástroje pro posílení multidisciplinárního společného výzkumu, který pracuje na dlouhodobém plánu řešení klíčových globálních výzev. Do vědy budou zapojeni občané, konkrétně mládež. Budeme zkoumat způsoby, jak urychlit přenos technologií v různých oblastech, od informačních a komunikačních technologií po společenské a humanitní vědy, a rozvíjet podnikatelské myšlení studentů a výzkumných pracovníků.

Cíle projektu

S využitím moderních digitálních nástrojů a osobní spolupráce vytváříme silný trojúhelník sdílených znalostí a akademických hodnot mezi západní, střední, severní a jižní Evropou a rozvíjíme pevné vazby mezi místními prostředími, abychom mohli řešit globální výzvy 21. století.

Aktivity projektu

Podrobnější informace o aktivitách projektu jsou dostupné na stránkách projektu.

Přínos aktivit projektu pro MU

 • Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů.
 • Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Výstupy projektu

Projekt je v realizační fázi.

Na začátek

BELONG

Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing

Základní informace o projektu

Období řešení:

02/2022–02/2025

Řešitel projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Role CERPEK:

partner projektu, řešitel na MU

Partneři projektu:

Central European University (CEU), Nottingham Trent University, University of Madeira, Asociace pro kvalitu ve vysokoškolském vzdělávaní (AKVV)

Řešitelka projektu na CERPEK:

Bez popisku
Logolink_Erasmus+

Vytvořeno díky podpoře programu Erasmus+ Strategické partnerství BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing (2021-1-SK01-KA220-HED-000023528).

O projektu Belong

Stručně o projektu

V projektu se zaměřujeme na tři vzájemně související témata: wellbeing, inkluzivitapocit sounáležitosti mezi vyučujícími a studujícími Masarykovy univerzity.

Klíčovými aktivitami projektu jsou výzkum v oblasti uvedených témat, včetně návrhů doporučení pro MU a prezentace zjištění na konferencích. Dále vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro vyučující, který je naučí podporovat tyto významné aspekty vysokoškolské výuky. V neposlední řadě sdílení dobré praxe s partnery projektu i na veřejně přístupném portálu. 

Cíle projektu

Cílem projektu BELONG je zlepšit kvalitu vzdělávání na všech partnerských univerzitách. Toho se snažíme dosáhnout zvýšením pocitu sounáležitosti mezi vyučujícími a studujícími a podpoře well-being. Zaměřujeme se na otázky duševního zdraví a pohody, které se v souvislosti s nedávnou pandemií COVID-19 dostaly do popředí zájmu. Usilujeme také o to, aby vzdělávání na partnerských univerzitách bylo inkluzivní. Zároveň se snažíme zlepšit schopnost našich studujících komunikovat se zaměstnavateli tak, aby mohli najít pracovní místa, na kterých najdou dobré uplatnění svých znalostí. Abychom zapojili co nejvíce vyučujících a studentů, bude mít projekt silný digitální rozměr. V rámci projektu podpoříme partnerství mezi studenty a vyučujícími, které bude hnací silou rozvoje jejich univerzit.

Aktivity projektu

 • Návrh a realizace výzkumu v oblasti wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity
 • Vytvoření situační mapy současného stavu wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity
 • Návrh akčního plánu na zlepšení wellbeing a inkluzivity studentů a vyučujících v partnerských institucích projektu
 • Vytvoření učebního plánu a realizace vzdělávacího programu pro vyučující zaměřeného na podporu wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity
 • Uspořádání mezinárodní konference na MU na téma inkluzivní výuka a vzdělávání ve vysokoškolském prostředí
 • Vytvoření a realizace dvou kurzů profesionální komunikace se zaměstnavateli pro magisterské studenty FF MU
 • Zpracování studie výsledků intervencí zaměřených na zvýšení wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity
 • Zpracování komunikační strategie na podporu problematiky wellbeing a inkluzivity
 • Vytvoření učebního plánu magisterského kurzu odborného psaní a komunikace se zaměstnavateli

Přínos aktivit projektu pro MU

Realizace výzkumu na Pedagogické fakultě MU a plánované vzdělávací aktivity pro vyučující a studující naplňují strategický záměr MU 2021–2028 (specificky bod 3.5 – Posilovat sounáležitost studentů, zaměstnanců a absolventů s univerzitou a utvářet univerzitní komunitu sdílející společné hodnoty jako základní předpoklad pro naplňování všech univerzitních rolí a bod 4.2 – Vytvářet motivační prostředí oceňováním mimořádně kvalitních a výjimečných pracovních výsledků, poskytováním rovných příležitostí a podmínek pro individuální rozvoj a kariérní růst zaměstnanců i podporou slaďování pracovního a osobního života). Navazují také na aktivity HR AWARD.

Kromě výsledků výzkumu, s nimiž MU může dále pracovat, poskytne účast na projektu také příležitosti publikovat výzkumné studie v mezinárodním týmu a rozšiřovat síť kontaktů a spolupráci se zahraničními partnery.

V projektu je Masarykova univerzita lídrem v přípravě studií mapujících dopady realizovaných iniciativ.

Výstupy projektu

Návrh a realizace výzkumu v oblasti wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity

 • Sběr dat proběhl na Pedagogické fakultě MU v období listopad a prosinec 2022. Aktuálně vzniká a bude publikována srovnávací studie, která přinese informace o stavu wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity na partnerských univerzitách a jejich vzájemné srovnání.
 • Příspěvek na konferenci ICOLLE 2023
 • Příspěvek na konferenci Dny vzdělávací činnosti vysokých škol 2023

Vytvoření učebního plánu a realizace vzdělávacího programu pro vyučující zaměřeného na podporu wellbeing studentů a vyučujících, pocitu sounáležitosti a inkluzivity

 • Designování vzdělávacího programu proběhlo na podzim 2022. Následovalo vyhlášení výběrového řízení do programu na partnerských univerzitách. Vzdělávací program Inclusive Teaching. A Professional Development Course je realizován v podzimním semestru 2023 a jarním semestru 2024.
 • Příspěvek v Magazínu MUNI o vzdělávacím programu 

Příprava a realizace multiplikačního eventu – konference k tématům projektu byla plánována na druhou polovinu roku 2023

Vytvoření a realizace dvou kurzů profesionální komunikace se zaměstnavateli pro magisterské studenty FF MU

 • První běh kurzu Professional Communication for MA Students bude realizován na Univerzitě na Univerzitě Komenského v Bratislavě v termínu 22.–26. 1. 2024. Z Masarykovy univerzity se kurzu zúčastní 10 studujících.
 • Druhý běh kurzu je plánován na 22.–24. 1. 2025 na Masarykově univerzitě.

Na začátek

ZIP MUNI

Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI

Základní informace o projektu

Období řešení:

01/2020–06/2023

Řešitel projektu:

Masarykova univerzita

Role CERPEK:

spoluřešitel projektu při naplnění Klíčové aktivity č. 4 – Rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele

Řešitel projektu na CERPEK:

Koordinátorka aktivit projektu na CERPEK:

Bez popisku

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170 Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI).

O projektu ZIP MUNI

Stručně o projektu

Projekt Masarykovy univerzity (MU) reaguje na vybrané priority Strategie vzdělávací politiky ČR a zaměřuje se zejména na zvýšení kvality reflektované pedagogické praxe studentů – budoucích učitelů na MU.

Cíle projektu

 1. rozvíjet kompetence vysokoškolských pedagogů připravujících studenty – budoucí učitele,
 2. inovovat systém pedagogické praxe,
 3. rozvíjet kompetence studentů,
 4. vyvinout evaluační nástroje na hodnocení praxe,
 5. vytvořit síť spolupracujících škol.

Aktivity projektu

Klíčová aktivita č. 1 – Řízení projektu
Klíčová aktivita č. 2 – Zkvalitnění systému a inovace praxí na MU
Klíčová aktivita č. 3 – Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů
Klíčová aktivita č. 4 – Rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele
Klíčová aktivita č. 5 – Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele
Klíčová aktivita č. 6 – Podpora síťování a kooperace se spolupracujícími SŠ a ZŠ
Klíčová aktivita č. 7 – Zahraniční mobility

Přínos aktivit projektu pro MU

Projekt je součástí úsilí MU o zvýšení kvality učitelských programů. V souvislosti s procesem vnitřní akreditace byly Radou pro vnitřní hodnocení MU identifikovány nedostatky v pedagogické praxi studentů (počet a kvalita hodin praxe, jejich reflexe, kvalita spolupráce se základními a středními školami, na kterých praxe probíhají) a dále v metodické průpravě vyučujících (sledování nových didaktických metod a zkušeností s nimi, zapojení moderních technologií do výuky, soft-skills atd.).

V nově akreditovaných učitelských programech byl odstraněn problém nízkého počtu hodin pedagogické praxe značným navýšením jejich časové dotace, nicméně zatím nebyly zapracovány kroky směřující ke zvýšení kvality praxí. Oproti dřívějšímu stavu, kdy se zakázka na pedagogické praxe řešila na začátku a na konci praxe, nastavujeme nově několik průběžných setkání mezi třemi subjekty (studentem, VŠ pedagogem a provázejícím učitelem), které povedou jednak k průběžné reflexi dosavadní praxe s ohledem na očekávané a neočekávané důsledky a jednak k nastavení dalšího průběhu praxe s ohledem na dosavadní pokroky studenta při výuce a zvládání kázně žáků.

Výstupy projektu

CERPEK se na realizaci projektu podílel zjištěním a realizací workshopů na uvedená témata:

 • 1. popisná zpětná vazba při práci se studenty ve výuce (4 kurzy)
  a. popisná zpětná vazba zaměřená na proces a produkt práce studentů (jak a proč ve výuce pracovat s popisnou zpětnou vazbou a jak zohledňovat to, čeho se poskytování zpětné vazby týká)
  b. možnosti sběru podkladů pro poskytování popisné zpětné vazby (jakým způsobem lze sbírat podklady pro poskytování popisné zpětné vazby a jak s těmito podklady dále efektivně pracovat)
  c. vedení formativního rozhovoru na základě popisné zpětné vazby (jak přemostit nehodnoticí (popisnou) zpětnou vazbu a hodnoticí (formativní) způsoby práce se studenty)
  d. přijímání popisné zpětné vazby a reakce na ni (jak vyslechnout popisnou zpětnou vazbu, jak na ni reagovat a jak toto naučit naše studenty, jaké reakce studentů na popisnou zpětnou vazbu můžeme očekávat a jak na ně můžeme navázat)
 • 2. práce s vulnerabilními skupinami studentů ve výuce (4 kurzy)
  a. genderově citlivé vzdělávání (jak naučit studenty-budoucí učitele pracovat ve výuce s genderovými stereotypy a rovností ve vzdělávání mezi studenty a studentkami);
  b. výuka zohledňující specifické vzdělávací potřeby studentů (jak naučit studenty-budoucí učitele ve výuce pracovat se studenty, kteří mají např. specifické poruchy učení, zdravotní znevýhodnění, atp.);
  c. výuka studentů-cizinců a její specifika (jak naučit studenty-budoucí učitele ve výuce pracovat se studenty, jejichž rodný jazyk, kultura a zvyklosti jsou odlišné od kultury univerzity, kterou navštěvují);
  d. výuka zohledňující věkovou rozdílnost studentů (jak naučit studenty-budoucí učitele pracovat se skupinou studentů různého věku, například v rámci výuky v kombinované formě studia, kde se setkáváme s věkovou diskrepancí studentů, jak nepodlehnout ageismu)
 • 3. podpora při plánování a reflektování výuky (2 kurzy)
  a. videoreflexe jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí (jakým způsobem se lze vzdělávat pomocí videonahrávky vlastní výuky, které oblasti sledovat, jaké cíle si klást)
  b. akční výzkum jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí (jakým způsobem můžeme získávat data o vlastní výuce, jakým způsobem je vyhodnocovat a využít pro vlastní rozvoj)

Na začátek

Centralizované rozvojové projekty (CRP)

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

Základní informace o projektu

Období řešení:

01/2023–12/2023

Řešitel projektu:

Odbor pro kvalitu RMU

Role CERPEK:

spoluřešitel projektu při naplnění Klíčové aktivity č. 1 – Návrh kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících definující jejich pedagogické kompetence, 2 – Návrh sady indikátorů kvality výuky na VŠ a 7 – workshopy a společná setkání

Partneři projektu:

22 VVŠ (AMU, AVU, ČZU, JAMU, JU, MU, MENDELU, OSU, SLU, TUL, UHK, UK, UPOL, UPCE, UTB, VETUNI, VŠB-TUO, VŠE, VŠCHT, VŠTE, UMPRUM, ZČU), Národní akreditační úřad

Koordinátorka aktivit projektu na CERPEK:

Stručně o projektu

Smyslem tohoto projektu je analyzovat stávající praxi zapojených vysokých škol v oblasti stanovených standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky. V závislosti na tom vznikne přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vysokoškolských vyučujících a dopomůže jim nejen ke zvýšení motivace pro výuku, ale také jim napomůže v rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících.

Cíle projektu

Analyzovat stávající praxi na zapojených VŠ v oblasti standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky.

Aktivity projektu

 • Návrh kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících.
 • Návrh sady indikátorů kvality výuky na VŠ.
 • Přehled využívaných metod hodnocení kvality výuky + evaluačních nástrojů na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody.
 • Sdílení zkušeností a dobré praxe zapojených VŠ v oblasti hospitace akademických pracovníků při realizaci výuky.
 • Desatero kvalitní a smysluplné hospitace akademických pracovníků.
 • Workshopy a společná setkání projektového týmu.

Přínos aktivit projektu pro MU

Projekt cílí primárně na akademické pracovníky, respektive vyučující českých vysokých škol. Jeho výstupy by měly nejen analyzovat dosavadní praxi v oblasti kvality výuky, ale především poskytnout její jednotné indikátory, které lze dále využívat i v oblasti kariérního růstu a posílení pedagogických kompetencí akademiků, hodnocení zaměstnanců a inovaci studentských anket ke spokojenosti s výukou.
Využitelnost výstupů projektu tak bude dalece přesahovat dopad na zapojené vysoké školy. Předpokládáme vytvoření obecných standardů hodnocení kvality výuky na vysokých školách, které mohou být využitelné nejen na úrovni vedoucích pracovníků, ale zejména řadových vysokoškolských vyučujících.

Výstupy projektu

Projekt je v realizační fázi.

Na začátek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info