CERPEK  |  02/2023
12. 5. 2023, 13:59

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Slovo úvodem

Centrum rozvoje kompetencí – CERPEK je úspěšné. Roste, vzkvétá a vstupuje do povědomí stále více zaměstnancům MU, kteří o našich aktivitách vědí, nebo se jich přímo účastní. Prakticky všechny nabízené aktivity jsou “vyprodané”, některé z nich opakujeme či o jejich opakování uvažujeme. Díky Vám, Vašemu zájmu, Vaší přízni.

V dnešním Newsletteru si tradičně přečtete přehled plánovaných akcí pro oblast pedagogických kompetencí, kompetencí k vedení lidí a pro oblast osobního rozvoje. Dozvíte se dále zajímavosti ze života CERPEK – co se nám daří, na čem pracujeme a co plánujeme.

Rád vás touto cestou informuji o jedné podstatné události. K 1. 4. 2023 vznikla oficiálně Rada CERPEK jako poradní orgán rektora MU. Pan rektor nominoval členy Rady, kterou tvoří zástupci všech fakult a VŠÚ. Kromě jiného se tato Rada bude svými doporučeními podílet na směrování CERPEK do budoucna.

Velmi se těšíme na spolupráci. Fakulty, VŠÚ, RMU a další HS jsou pro nás důležití partneři k plnění našeho poslání a naší vize. Tedy zejména přispívat k rozvoji profesních kompetencí zaměstnanců MU tak, aby dokázali realizovat svůj potenciál, pracovali produktivně a užitečně, a tím přispívali k rozvoji univerzity.

Petr Pokorný
za tým Centra rozvoje kompetencí

Aktuální nabídky

Otevíráme dveře Dílny rozvoje pedagogických kompetencí

Jako již tradičně v tomto období spouštíme přihlašování do dalšího běhu našeho semestrálního vzdělávacího programu s názvem Dílna rozvoje pedagogických kompetencí. Dílna je určena všem vyučujícím na Masarykově univerzitě, kteří se chtějí zdokonalovat v pedagogickém umění, chtějí vytvořit nový vyučovací předmět, renovovat svou současnou výuku, sdílet své zkušenosti a inspirovat se příklady dobré praxe ve výuce napříč celou univerzitou. Pokud jste v naší Dílně ještě nebyli, rádi vás uvidíme. Pokud již jste našimi absolventy, budeme rádi za sdílení vašich dojmů a zážitků s kolegy a kolegyněmi, kteří by mohli mít zájem o rozvoj své výuky.

Na vaše přihlášky se těšíme do 14. června 2023.

Více o programu Přihlásit se

E-kurzy pro zaměstnance MU

V záložce Další možnosti vzdělávání se můžete seznámit s nabídkou e-kurzů, které jsou otevřené všem zaměstnancům a doktorským studentům MU. Studovat v rámci této nabídky můžete celkem tři vzdělávací moduly: Financování vysokých škol, Vysoké školy pohledem práva, Věda a vědecké poznání.

E-kurzy byly vytvořeny za pomocí centrálního projektu MUNI 4.0 z OPVVV s cílem výšit informovanost zaměstnanců MU v uvedených oblastech a jsou dostupné v IS MU v češtině i v angličtině.

Zjistit více

…aby se jim chtělo učit aneb Jak motivují studující na UK

Na 17. května přijaly pozvání dvě naše kolegyně z Pedagogické fakulty UK Karolína Duschinská a Radka High, které tam spolu vyučují v tandemu o tom, jak funguje motivace. O své poznatky a zkušenosti se přijedou podělit na workshop Jak motivovat studenty a studentky. Společně budeme pátrat po odpovědi na otázku, co motivuje studující, aby se učili, a to na příkladech z různých oborů i z odlišných forem výuky. Nenechte si ujít tuto příležitost připravit se na další semestr s výbornými lektorkami „až z Prahy“.

Zjistit více

Jak si poradit s umělou inteligencí

​Učitelé jsou spolu s lékaři a pečujícími profesemi nejméně nahraditelní pokročilou umělou inteligencí. Ta ale přesto zasahuje naši práci a způsoby, jakými vyučujeme a jak se učí naši studující. Pokud se chcete ve světě AI lépe orientovat, můžete se přihlásit na jeden z workshopů, které pro nás na míru připravili lektoři z FI MU.

Na workshopu 18. května od 16 do 18 h a na webináři 13. června od 10 do 12 h nám Tomáš Foltýnek a Filip Lux ukáží, jaké nástroje můžeme spolu se studujícími používat a jak to udělat tak, aby byly pro naši výuku „dobrým sluhou“.

Přihlásit se na workshop Přihlásit se na webinář

Teiresiás ví, jak na to

Středisko Teiresiás poskytuje podporu studujícím, pro které je studium z různých důvodů obtížnější. A zároveň i nám vyučujícím, abychom si dovedli poradit, setkáme-li se s takovými studujícími ve svých předmětech. Vyučovat tak, aby mohli výborných výsledků dosáhnout opravdu všichni studující, je jednou z klíčových dovedností vyučujícího. A Teiresiás má skvělé lektory a lektorky, kteří dokážou tuto naši dovednost rozvinout. Ve čtvrtek 8. června od 9 do 15 h můžete zjistit, jaké je to studovat s různými dys- či jinými handicapy a společně hledat cesty, jak udělat svou výuku přístupnější.

Zjistit více
 

Opakujeme úspěšný workshop pro vedoucí závěrečných prací

Vedete závěrečné práce? Pak jistě víte, že to není jednoduché. Zorientovat se v tom, co musíte či máte dělat vy, co musí či má dělat studující, a jak zařídit, aby to fungovalo, není snadné, a často ani nevíte, kdo by vám s tím mohl pomoci. Proto opakovaně zařazujeme do naší nabídky populární workshop Efektivní vedení závěrečných a seminárních prací. Protože první termín v tomto semestru se rychle zaplnil, vypisujeme nový, a to ve čtvrtek 15. června od 9 do 13 h.

Zjistit více

Jak vyučovat kvalitně on-line?

Potřebujete transformovat svůj stávající výukový obsah do online podoby, ale nevíte, odkud začít? Přemýšlíte, jak vyučovat efektivně online tak, aby se online výuka stala plnohodnotnou a kvalitní vzdělávací zkušeností pro studující? Chcete se dozvědět tipy z oblasti online výuky, které můžete uplatnit i během své prezenční výuky?

Praktickým pomocníkem vám může být MOOC (Massive Open Online Course) s názvem Moderní distanční výuka na vysoké škole, který jsme nově zveřejnili mezi vzdělávacími programy rozvoje pedagogických kompetencí.

Více o kurzu Začít studovat online

Ze života CERPEK

Novinky na webu CERPEK

Od vydání posledního newsletteru se náš web výrazně proměnil ve smyslu množství informací, které zde najdete. Předně na vás čeká už kompletní nabídka vzdělávání pro všechny oblasti, které rozvíjíme: pedagogické kompetence, kompetence k vedení lidíosobnostní kompetence.

Kromě této nabídky na stránkách naleznete i záložku „Další nabídka“, kde se můžete dozvědět o dalších možnostech vzdělávání v rámci MU i mimo ni.

Významnou novinkou jsou dále anglické verze hlavních stránek a kalendáře akcí. Díky nim se o naší nabídce mohou více dozvědět i zahraniční kolegové, neboť některé akce realizujeme také v angličtině, nebo je můžeme v případě zájmu v angličtině zorganizovat. Budeme proto rádi, pokud své zahraniční kolegy informujete o možnostech vzdělávání na CERPEK.

Co pro vás na webu ještě chystáme? Nyní připravujeme stránku s tipy a doporučeními CERPEK pro oblasti námi rozvíjených kompetenci, které budou sloužit jako další zdroj informací a mohou vám pomoci ve vašem rozvoji a vzdělávání.

Prohlédnout si web

Programy Talent a Manažer jsou v plném proudu

Na konci měsíce března CERPEK zahájil dva ucelené rozvojové programy, do kterých se přihlásilo celkem 47 zaměstnanců. Akademici i neakademici tak budou téměř 4 měsíce pracovat na svém manažerském i osobnostním rozvoji.

Prvním z rozvojových programů je program Talent, kde zaměstnanci pod vedením lektora Michala Hummela (Praktická psychologie s.r.o.) intenzivně rozvíjí své kompetence potřebné jak pro horizontální, tak vertikální kariérní růst. Účastníci se v programu setkávají s tématy jako jsou např. rozvoj osobnosti, motivace, emoce, pracovní role apod.

Druhý rozvojový program pod názvem Manažer jsme připravili pro začínající a zkušené manažery, kteří se zdokonalují ve své roli pod vedením lektorů Františka Hroníka, Alexandry Slobodníkové a Jiřího Berana (Motiv P s.r.o.). V programu Manažer se zaměřujeme na témata sebeřízení, řešení problému a interpersonální kompetence.

Z prvních zpětných vazeb víme, že programy přináší nejen nové znalosti a dovednosti, ale jsou i prostorem pro vzájemné sdílení a networking napříč Masarykovou univerzitou.

Další běhy programů otevíráme na podzim a těšíme se nové účastníky!

Program Talent Program Manažer

Spolupráce s fakultami a HS

Na podzim minulého roku došlo k obnovení a stabilizaci činnosti pracovní skupiny L&D koordinátorů. Díky pravidelným schůzkám a intenzivní spolupráci se vzdělávací akce připravené CERPEK dostávají k zaměstnancům všech hospodářských středisek MU.

A nejen to. Pravidelně s L&D koordinátory diskutujeme o potřebách a cílech v rozvoji a vzdělávání zaměstnanců napříč MU. S tím souvisí realizace akcí na zakázku. CERPEK na základě vzdělávacích potřeb fakult a VŠÚ připravil již 8 workshopů v oblasti vedení lidí a osobnostním rozvoji „na míru“ danému pracovišti, např. pro ESF, FI, FSS a PřF a pokračujeme dále.

 

Program rozvoje vedoucích zaměstnanců RMU

Masarykova univerzita dlouhodobě podporuje rozvoj vedoucích zaměstnanců v oblasti leadershipu. Důkazem toho je i program rozvoje pro ředitele a vedoucí odborů rektorátu a přidružených pracovišť pod názvem Hledání cest ke společnému cíli. V téměř půlročním programu se zaměřujeme na rozvoj manažerské role, manažerského myšlení a manažerské efektivity. Celý program propojuje velice důležité téma a tím je spolupráce a efektivní dosahování stanovených cílů. Jsme na CERPEK velmi potěšeni, že jsme tento exkluzivní rozvojový program pod záštitou paní kvestorky Marty Valešové mohli připravit a realizovat.

Platforma pro vzdělávání zaměstnanců

Další oblastí spolupráce s fakultami a HS je elektronizace nabídky a organizace vzdělávání zaměstnanců MU. Tento námět získal 2. místo v pořadí priorit napříč Masarykovou univerzitou. Příprava platformy je společným a intenzivně diskutovaným tématem L&D koordinátorů. Momentálně probíhá sběr požadavků z vybraných fakult a VŠÚ a mapování současného stavu ve spolupráci s kanceláří kvestora a ÚVT. Všichni pevně věříme, že se nám podaří připravit funkční platformu, která zefektivní práci s životním cyklem vzdělávací akce od jejího založení po zaevidování. A zároveň platformu, která poskytne uživatelsky příjemné prostředí pro realizátory i zaměstnance.

Zahraniční spolupráce v oblasti pedagogických kompetencí

V březnu jsme měli tu čest přivítat na CERPEK návštěvu z Dánska z Aarhus University, která nám přinesla nejen radost, ale také dva výjimečné workshopové programy vedené zkušenými lektorkami. Další měsíc jsme měli možnost během jednoho týdne sdílet zkušenosti a dobrou praxi s naším hostem ze Slovenska z Ekonomické univerzity v Bratislavě. Ve vzájemné spolupráci budeme rádi pokračovat.

Proběhlé workshopy vedené našimi zahraničními hosty

Rozmanité aktivity CERPEK

Všimli jste si, že je náš kalendář stále bohatší a obsahuje širokou škálu rozvojových a vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny zaměstnanců MU? Kromě semestrální Dílny rozvoje pedagogických kompetencí jsme v tomto roce nabídli už 5 šestidenních programů manažerských a osobnostních kompetencí, 20 individuálních workshopů, proběhlo CERPEK Café, tréninky pedagogických microskills a další. Už nyní pro vás začínáme připravovat nové podzimní nabídky a těšíme se na vaši účast!

Prohlédnout kalendář

CERPEK doporučuje

Vyšlo nové číslo časopisu Pedagogická orientace

Právě vyšlo monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace s podtitulem Pedagogické vzdělávání vysokoškolských vyučujících: Rodící se tradice?, které se věnuje rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských vyučujících na osmi českých a dvou slovenských univerzitách. Redaktorkou tohoto monotematického čísla je Eva Minaříková, lektorka CERPEK a hostující redaktorkou je Ingrid Procházková, lektorka a manažerka rozvoje a vzdělávání na CERPEK. Přejeme vám příjemné a inspirativní čtení!

Časopis je dostupný on-line a brzy také ve vašich knihovnách.

Přečíst online
E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita