Realizované projekty

MUNI 4.0

Základní informace o projektu

Období řešení:

04/2017–09/2022

Řešitel projektu:

Masarykova univerzita

Role CERPEK:

spoluřešitel projektu při naplnění Klíčové aktivity 02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Řešitel projektu na CERPEK:

Koordinátorka aktivit projektu:

Bez popisku

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0.

O projektu MUNI 4.0

Stručně o projektu

Projekt podporuje zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti. 

Cíle projektu

Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání.

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

Aktivity projektu

Řízení projektu (KA 1)
Relevance studijní nabídky pro trh práce (KA 2)
Zajišťování a hodnocení kvality (KA 3)
Mezinárodní spolupráce (KA 4)
Rovné příležitosti pro studium a uplatnitelnost (KA 5)
Kompetence lidských zdrojů (KA 6)

Přínos aktivit projektu pro MU

Projekt rozvíjí strategické oblasti a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu standardům v EU. Cílem je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu.

Výstupy projektu

V rámci projektu MUNI 4.0 vzniklo v roce 2017 Centrum rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK), jehož úkolem bylo rozvíjet pedagogické kompetence zaměstnanců univerzity. Cílem vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu bylo, aby vyučující na Masarykově univerzitě uměli kvalitně vyučovat s vysokým dopadem na studijní úspěšnost. Více o aktivitách projektu se můžete dočíst na stránce O Centru.

Přehled výstupů za celou Masarykovu univerzitu byl publikován ZDE.

IMPACT

Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers

Základní informace o projektu

Období řešení:

09/2019–08/2022

Řešitel projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Role CERPEK:

partner projektu, řešitel na MU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři projektu:  
Central European University (CEU), Nottingham Trent University (NTU), European Consortium for Political Research (ECPR), Delft University of Technology

Řešitel projektu na MU:

Koordinátorka aktivit projektu:

Bez popisku
Logolink_Erasmus+

Vytvořeno díky podpoře programu Erasmus+ Strategické partnerství
Projekt Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers (IMPACT 2019-1-SK01-KA203-060671).

O projektu IMPACT

Stručně o projektu

Cílem projektu IMPACT bylo zlepšit internacionalizaci na univerzitách v Evropě prostřednictvím zlepšení výukových dovedností učitelů.

Cíle projektu

 1. vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro vyučující partnerských univerzit, který je připraví na výuku zahraničních studentů a smíšených skupin s domácími a zahraničními studenty
 2. vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro vyučující partnerských univerzit, který je připraví na akademické psaní publikování v angličtině
 3. studie mapující přínosy obou vzdělávacích programů
 4. vytvoření volně přístupného portálu o internacionalizaci ve vysokoškolském vzdělávání
 5. vytvoření plánu, který má partnerským institucím projektu pomoci zlepšit internacionalizaci a podpořit kvalitu výuky

Aktivity projektu

Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro vyučující partnerských univerzit
Vytvoření otevřeného portálu pro VŠ vyučující s příklady dobré praxe internacionalizace VŠ výuky
Výzkumné studie mapující realizované aktivity
Multiplikační eventy v rámci projektu

Přínos aktivit projektu pro MU

Projekt rozvíjí strategické oblasti a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu standardům v EU v oblasti internacionalizace výuky.

Výstupy projektu

V prvním roce projektu IMPACT jsme vytvořili kurikulum dvou vzdělávacích programů

 1. Effective Teaching for Internationalisation: A Professional Development Course 
 2. Academic Writing for Publication 2020, Academic Writing for Publication 2021

Všechny kurzy byly nabízeny v akademickém roce 2020/2021 vyučujícím Univerzity Komenského v Bratislavě a Masarykovy univerzity.

V létě 2020 byl kurz Effective Teaching for Internationalisation: A Professional Development Course mezinárodně akreditován britskou asociací Staff and Educational Development Association. Kurz byl plně akreditován a akreditaci získala také Univerzita Komenského. Doktorandi zapsaní do kurzu obdrželi 6 ECTS za každý úspěšně absolvovaný semestr kurzu.

Základní principy, kterými jsme se při koncipování tohoto kurzu řídili, jsou popsány v článku Supporting academics who teach international students, publikovaném v časopise ETH Learning and Teaching Journal 2(2), 2020, s. 217220.

V zimním semestru 2020/21 zahájilo kurz celkem 33 vyučujícíh z Univerzity Komenského (FiF UK, PraFUK, LF UK, FSEV UK) a Masarykovy univerzity. V letním semestru v kurzu pokračovalo 29 učitelů, kteří připravili sylaby a plány výuky internacionalizovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia a výzkumné plány pro hodnocení výsledků své výuky. Tyto kurzy vyučovali v akademickém roce 2021/22. Dopady internacionalizovaných kurzů na domácí a zahraniční studenty byly prezentovány na European Teaching and Learning Conference ve dnech 16.17. června 2022.

Příklady dobré praxe internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání jsou sdíleny na novém otevřeném portálu Internationalising teaching in higher education. Supporting Peer learning.

Výsledky projektu IMPACT byly představeny v šesti hlavních multiplikačních eventech:

 1. Kulatý stůl Educating for a change. How can internationalised education contribute toward a more just world? v průběhu výroční konference European Consortium for Political Research, 31. 8. 2021
 2. Panel The phenomenon of internationalisation v průběhu konference ICOLLE, Brno, 8. 9. 2021
 3. Workshop Internationalisation and student-centred learning, Budapešť, 2324. 9. 2021 Prezentace
 4. Spuštění otevřeného portálu Internationalising teaching in higher education. Supporting Peer learning, Delft University of Technology, Delft, 18. 5. 2022
 5. Panel Trust, culture, and context in significant conversations v průběhu konference ICED 2022, Aarhus, Denmark, 3. 6. 2022
 6. European Teaching and Learning Conference (EuroTLC), Bratislava, 1617. 6. 2022 s online workshopy 15. 6. Keynote přednáška ke dostupná ZDE

RVV

Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV); Rozvíjení kompetencí akademických pracovníků MU

Základní informace o projektech

Období řešení:

01/2020–12/2022

Řešitel projektu:

Centrum rozvoje kompetencí (CERPEK), Masarykova univerzita

Role CERPEK:

řešitel projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešitel projektu na CERPEK:

Koordinátorka aktivit projektu:

Bez popisku

Vytvořeno díky podpoře programu Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) (ROZV/21/2020) a Rozvíjení kompetencí akademických pracovníků MU (ROZV/1B/2021).​

O projektu RVV

Stručně o projektech

Účelem projektů je poskytovat akademikům a doktorandům MU vzdělávaní v oblasti vysokoškolské pedagogiky a didaktiky prostřednictvím různých typů vzdělávacích aktivit.

Cíle projektů

Zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě prostřednictvím vytvoření vzdělávacích nabídek pro vyučující MU, jejich realizace a evaluace. 

Aktivity projektů

V rámci projektu byly pro vyučující MU organizovány a realizovány tematické workshopy zaměřené na rozvoj jejich pedagogických kompetencí.
Vytvoření mentorského programu pro vyučující MU.

Přínos aktivit projektů pro MU

Účelem projektu je poskytovat akademikům a doktorandům MU vzdělávaní v oblasti vysokoškolské pedagogiky a didaktiky prostřednictvím různých typů vzdělávacích aktivit. Tento účel vyplývá z DZ MU 2016-2020: Strategická priorita 9: Personální řízení a profesní rozvoj zaměstnanců: „…rozvoj činnosti celouniverzitního pracoviště podporujícího rozvoj pedagogických a dalších kompetencí akademických pracovníků i studentů doktorského studia….“

Výstupy projektů

Plánování, organizace a realizace workshopů:

 • Hlasová výchova a péče o hlas učitele
 • Efektivní konzultování závěrečných prací a seminárních projektů
 • Digitální studentská portfolia ve studiu a ve výuce
 • Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji
 • Práce s výukovými cíli jako cesta k lepší výuce
 • Výuka studentů s psychickými obtížemi
 • Výuka velkých skupin. Tipy pro plánování, volbu metod a hodnocení.
 • Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji
 • Dobrý konec hodiny aneb Jak reflektovat se studenty
 • Duševní hygiena učitele aneb Jak se nezbláznit v dalším online semestru
 • Journaling – deníkové psaní jako metoda pro výuku i profesní rozvoj
 • Jak na studijní neúspěšnost?
 • Jak a kdy navazovat vztahy se studenty
 • Jak na výuku kombinovaných studentů
 • ... (a další)

Série workshopů k on-line výuce v době pandemie COVID-19

 • Stavíme pevný základ úspěšné on-line výuky z pohodlí domova
 • Realizujeme efektivní a interaktivní online výukové hodiny
 • Připravujeme poutavé učební materiály a smysluplné úkoly pro studenty
 • Objevujeme inovativní způsoby hodnocení a sledování pokroku studentů
 • Motivace studujících v online výuce
 • Vytváříme kvalitní a funkční online testy
 • Jak zařídit, aby studenti přemýšleli (i v on-line výuce)

Nabídka mentoringu pro vyučující MU

EDUC

European Digital UniverCity

Základní informace o projektu

Období řešení:

0/2019–12/2022

Řešitel projektu:

Masarykova univerzita

Role CERPEK:

participace na řešení dílčích aktivit projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešitel projektu na CERPEK:

Bez popisku
Logolink_Erasmus+

Vytvořeno díky podpoře programu EDUC (612442-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-EUR-UNIV).

O projektu EDUC

Stručně o projektu

Osm partnerů EDUC vytváří skutečně integrovanou evropskou univerzitu se studenty, výzkumnými pracovníky a administrativními pracovníky, kteří se učí, předávají a pracují na univerzitách lišících se velikostí, věkem, mateřskými jazyky a zaměřením.

Cíle projektu

S využitím moderních digitálních nástrojů a osobní spolupráce vytváříme silný trojúhelník sdílených znalostí a akademických hodnot mezi západní, střední, severní a jižní Evropou a rozvíjíme pevné vazby mezi místními prostředími, abychom mohli řešit globální výzvy 21. století.

Aktivity projektu

EDUC nabízí širokou škálu příležitostí pro všechny zúčastněné univerzity, firemní, obchodní a výzkumné partnery, místní komunity, absolventy, celoživotní studenty a mnoho dalších. Podrobněji o aktivitách se můžete dočíst na stránkách projektu

Přínos aktivit projektu pro MU

 • Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů.
 • Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Výstupy projektu

 • EDUC nabízí širokou škálu příležitostí pro všechny zúčastněné univerzity, firemní, obchodní a výzkumné partnery, místní komunity, absolventy, celoživotní studenty a mnoho dalších.
 • Intenzivní síť spolupráce mezi mezinárodními a studentskými odděleními, centry pro studenty se speciálními potřebami a samotnými studenty umožní studentům a zaměstnancům účastnit se nových programů mobility v digitálním i fyzickém světě.
 • EDUC zvyšuje virtuální mobilitu a rozvíjí scénáře virtuálních výměn. Vzájemným propojením digitálních vzdělávacích a výukových zdrojů získají studenti a učitelé přístup k mezioborovým seminářům a službám, které jsou k dispozici na všech partnerských univerzitách.
 • Aby mohla EDUC vystupovat na mezinárodní úrovni jednotným hlasem, rozvíjí společnou strategii internacionalizace v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a otevírá svou komunitu a nabídku světu.
 • EDUC rozvíjí společný výzkumný program s cílem posílit multidisciplinární přístup k řešení globálních výzev, urychlit přenos znalostí směrem ke společnosti a nabídnout výzkumným pracovníkům atraktivní kariérní cesty a možnosti odborné přípravy v souladu s procesem orientovaným na otevřenou vědu.

Centralizované rozvojové programy (CRP)

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

Základní informace o projektu

Období řešení:

01/2021–12/2021

Řešitel projektu:

Masarykova univerzita

Role CERPEK:

Spolupráce na aktivitě: rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami

Řešitel projektu na CERPEK:

Stručně o projektu

Projekt přispívá k systematickému profesionálnímu rozvoji distančního vzdělávání a blended learningu na vysokých školách v České republice, a to v úzké vzájemné spolupráci jednotlivých vysokých škol a se zapojením tuzemských i zahraničních expertů.

Cíle projektu

Přispět k systematickému profesionálnímu rozvoji distančního vzdělávání a blended learningu na vysokých školách v České republice a to v úzké vzájemné spolupráci jednotlivých vysokých škol a se zapojením tuzemských i zahraničních expertů.

Aktivity projektu

 1. Analýza (interní dokument vysoké školy zahrnující informace o technické infrastruktuře, lidských zdrojích a připravenosti vyučujících)
 2. Report (interní dokument vysoké školy zahrnující expertní doporučení pro rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu)
 3. Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu zpracované pracovní skupinou (interní dokument vysoké školy)
 4. Soubor metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu (1x společný sdílený soubor materiálů vzniklý v diskusi zapojených vysokých škol)
 5. Kulaté stoly zaměřené na sdílení zkušeností
 6. Kurz pro pracovníky vysokých škol zaměřený na základní témata související s rozvojem distančního vzdělávání a blended learningu
 7. Speciální odborná sekce "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo

Přínos aktivit projektu pro MU

Úzká vzájemná spolupráce vysokých škol byla v rámci tohoto projektu patrná především při přípravě a vyhodnocení analýzy zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a e-learningu, kdy školy pracovaly dle jednotné struktury a dílčí výsledky na své vysoké škole měly možnost srovnat s výsledky na ostatních vysokých školách. Velmi významné byly také 4 kulaté stoly, během kterých došlo nejen ke sladění přístupů k řešení projektu a diskusi otázek týkajících se strategie vysokých škol a metodiky distančního vzdělávání, ale především ke sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné inspiraci. Na kulatých stolech a při práci na jednotlivých výstupech projektu nechyběl pohled tuzemských i zahraničních expertů, kteří připomínkovali jednotlivé vytvořené materiály a také měli prostor pro své prezentace na kulatých stolech a na webináři zaměřeném na strategii vysokých škol. Diskuse s experty byla vedena rovněž na konferenci DisCo 2021. Cíl projektu byl splněn a projekt významně přispěl k tomu, aby rozvoj distančního vzdělávání v České republice byl v souladu s aktuálními trendy v Evropě a v celém světě.

Výstupy projektu

 1. MU přispěla svými odpověďmi do celkové analýzy realizované dotazováním všech partnerů projektu a poté sestavila dokument vlastní, kde jsou odpovědi MU sledovány z pohledu shody v odpovědích s ostatními vysokými školami a významných rozdílů. 
 2. Masarykova univerzita organizovala čtvrtý kulatý stůl dne 14. 12. 2021 a zajistila program. Dále se pracovníci MU aktivně zúčastnili všech realizovaných kulatých stolů organizovaných ZČU, UK, a UPOL.
 3. Masarykova univerzita připravovala MOOC kurz pro pracovníky vysokých škol zaměřený na základní témata související s rozvojem distančního vzdělávání a blended learningu s názvem Moderní distanční výuka na vysoké škole, včetně osnovy a veškerých materiálů. S pomoci ZČU kurz je umístěn na platformu EDUSKOP. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info