Měkké kompetence

Argumentace

Argumentace je proces cíleného předkládání tvrzení a informací s cílem dosáhnout u přesvědčované strany změny názoru na určitou skutečnost či otázku. Argumentace je nezbytná ve vědeckých disciplínách, ale využíváme ji i v pracovním a osobním životě k přesvědčení ostatních lidí. V případě, že si osvojíme dobré metody argumentace, stáváme se při vyjednávání s ostatními výrazně úspěšnější.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zdokonalíte se v umění argumentace
 • naučíte se, jak používat přesvědčivé formulace
 • seznámíte se s řetězením, stupňováním argumentů
 • naučíte se pokládat správně formulované řečnické otázky
 • zjistíte, jak vést jednání pomocí funkčních otázek a rychle reagovat na námitky
 • dokážete odolávat nátlaku a manipulaci

Asertivita

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Asertivita je považována za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Díky asertivitě můžete lépe pochopit sami sebe i své vztahy k okolí a předcházet frustraci.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • uvědomíte si, co znamená v praxi asertivní komunikace a kdy je vhodné tuto strategii využít
 • poznáte základní asertivní práva a techniky
 • zdokonalíte se v používání asertivní komunikace
 • naučíte se v praxi lépe využívat principy asertivního chování
 • osvojíte si techniky, jak lépe hájit a prosazovat zájmy své či svého týmu a jak lépe čelit manipulativnímu jednání
 • dokážete zlepšit své vztahy s druhými lidmi, přijmout jejich argumentaci i vhodně argumentovat pro své cíle bez špatných pocitů

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace není jen o pouhém předávání informací, ale vyžaduje rozmanitý soubor dovedností zahrnující verbální a neverbální komunikační signály a pozorné naslouchání. Umění naslouchat a efektivně komunikovat pomáhá při pracovních pohovorech, jednáních, vedení týmu ale i v soukromém životě. Osvojení si efektivní komunikace přináší lepší vyjadřování a zlepšení osobních i profesních vztahů.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, co je efektivní komunikace
 • zjistíte, proč je efektivní komunikace důležitá
 • naučíte se, jak efektivně komunikovat
 • osvojíte si nástroje efektivní komunikace

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti zpravidla rozhodují o tom, nakolik posluchače školení zaujme a kolik znalostí si odnesou. Lektor musí umět zahrát různé situace, vžít se do mnoha rolí a naladit se na emoce ostatních. Zároveň pracovat s různými typy lidí a dynamikou skupiny. Podmínkou pro úspěšné školení jsou však nejen kvalitní lektorské dovednosti, ale také obsah školení a lektorova detailní znalost prezentovaného oboru. Kvalitním lektorem se člověk stává neustálým získáváním znalostí, dovedností a zejména tréninkem.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • naučíte se vystupovat před lidmi a pracovat s trémou
 • naučíte se ovládat metodiku vzdělávacího programu
 • rozvinete schopnosti lektora v rámci práce s dynamikou skupiny
 • naučíte se pracovat s různými skupinami lidí
 • posílíte svou profesionalitu a jistotu lektora při jednání s problematickými účastníky
 • získáte návod, jak reagovat na zátěžové situace a jak se s nimi vyrovnat

Motivace

Motivace je psychický proces, který dává lidskému chování účel a směr. Je to vnitřní hnací síla, pohnutka, vedoucí k uspokojení nenaplněných potřeb. Díky motivaci se dosahují pracovní i osobní cíle. Je to zároveň vůle něčeho dosáhnout. A nejedná se pouze o dosažení „vznešených“ cílů. Motivaci potřebuje člověk ke zvládání běžných každodenních úkonů.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • pochopíte podstatu motivace
 • zjistíte, jak motivace ovlivňuje pracovní život
 • zjistíte, jaké jsou dobré a špatné způsoby motivace
 • pojmenujete si překážky, které vás mohou ovlivňovat v různých situacích
 • získáte techniky, které mohou posílit motivaci sebe i druhých
 • naučíte se, jak motivovanost dlouhodobě udržet

Prevence vyhoření

Vyhoření je stav emočního, fyzického a duševního vyčerpání způsobeného nadměrným a dlouhodobým stresem. Objevuje se zpravidla ve chvíli, když se cítíte emočně vyčerpaní a neschopní řešit neustálé požadavky. Syndrom vyhoření snižuje produktivitu a energii. Negativní účinky syndromu vyhoření mají dopad na každou oblast života. Vzhledem k mnoha potenciálním negativním důsledkům je důležité se zabývat prevencí vyhoření, co možná nejdříve.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, co je to syndrom vyhoření
 • uvědomíte si rozdíl mezi depresí a syndromem vyhoření
 • porozumíte rizikům spojeným se syndromem vyhoření, jeho příčinám a negativním důsledkům pro vaše duševní a fyzické zdraví
 • naučíte se rozpoznávat rizikové situace a faktory vyhoření
 • získáte nástroje pro účinné zvládání rizikových situací a faktorů vyhoření
 • osvojíte si praktické metody prevence vyhoření

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti zahrnují zvládnutí správné techniky řeči (intonace, slovní prostředky k získání zájmu), hlasové hygieny, neverbálních komunikačních prostředků, image (oblečení, neverbální signály), zvládání trémy, role moderátora, práci s otázkami a reakcemi posluchačů, argumentační minimum, vedení diskuse, udržení pozitivní atmosféry, ověřování pochopení tématu ze strany posluchačů a další dovednosti. Umět přesvědčivě prezentovat a komunikovat je dnes silnou konkurenční výhodou. Dobrou zprávou je, že prezentace je uměním, které se dá naučit.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • naučíte se působit na své posluchače přirozeně a nenásilně
 • posílíte a zvýšíte svou sebejistotu
 • sladíte své vystupování s vizuální podporou a obsahem prezentace
 • zdokonalíte se i v prezentacích před náročným publikem
 • budete vědět, co dělat v obtížných situacích či jak se vypořádat s trémou

Profesionální autorita

Profesionální autoritu si spojujeme s osobou, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi. Formuje také vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. Není nutně spojená s charismatem. Člověk s profesionální autoritou je pevný, jasný a čitelný, a to za všech okolností. Má také jasné hodnoty, které neustále deklaruje a je si jistý sám sebou. Schopnost vytvářet pozitivní profesionální obraz, důvěru a přesvědčivě jednat v interním i externím pracovním prostředí je předpokladem pro úspěch manažera i týmu.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • porozumíte tomu, co vytváří profesionální autoritu
 • posílíte vlastní jistotu, odvahu a důvěru
 • naučíte se přesvědčivě jednat
 • objevíte zdroje energie a vnitřní motivace tak, že budete ke spolupráci s vámi, zcela přirozeně, motivovat ostatní
 • „vyrostete“ osobnostně i profesionálně

Psychohygiena

Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví. Pomáhá zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se zabránilo nepříznivým vlivům. Zároveň učí člověka, jak předcházet psychickým obtížím a pokud již nastaly, jak je zvládat.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví
 • naučíte se metody, jak zvyšovat odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům
 • získáte návod, jak upravit životní styl a podmínky
 • naučíte se, jak předcházet případným psychickým obtížím
 • zjistíte, jak se správně koncentrovat na práci i odpočinek
 • zjistíte, jak dosáhnout duševní vyrovnanosti

Rozhodování

Rozhodování je proces, při kterém jedinec či kolektiv vybírá nejlepší volbu ze všech možných, která naplní dané možnosti. Pracovní život se skládá z mnoha malých či větších rozhodnutí, které nakonec vedou k dobrému výsledku, ale také nemusí. Jistotu nemáme nikdy. Ne vše můžeme přímo ovlivnit. Zvýšit pravděpodobnost dobrého rozhodnutí ale můžeme.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • seznámíte se s psychologií rozhodování
 • zjistíte, jak se rozhodovat při časovém tlaku
 • pochopíte, v čem spočívá strategie rozhodování
 • zjistíte, podle čeho se vlastně rozhodujeme
 • uvědomíte si rozdíly v rozhodování o maličkostech i velkých věcech
 • naučíte se, jak se rozhodnout, když dobré řešení neexistuje anebo je více možností

Řešení konfliktů

Konflikty jsou běžnou součástí našich životů. Zároveň jsou příležitostí k rozvoji, k umění zvládání náročných komunikačních situací a ke stanovení si vlastních hranic a vlastní stability. K řešení konfliktů je nezbytné umět efektivně komunikovat. Zejména zvládat umění naslouchání. V opačném případě dochází v rámci mezilidské komunikace k nedorozuměním a nepochopení. Schopnost číst neverbální signály těla, dokázat rozpoznat, co se v druhém člověku odehrává, je nezbytné pro to, stát se vnímavými a úspěšnými komunikátory a konfliktům předcházet.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • naučíte se brát konflikt jako něco běžného, co k našemu životu patří
 • naučíte se vnímat konflikt jako příležitost ke svému rozvoji, k umění zvládání náročných komunikačních situací a ke stanovení si vlastních hranic a vlastní stability
 • dozvíte se, jak zlepšit kvalitu vztahů a zefektivnit komunikaci s lidmi
 • naučíte se efektivně komunikovat a předcházet tak konfliktům
 • naučíte se zvládat konfliktní situace a řešit problémy konstruktivně
 • zjistíte, jak být více empatičtí a otevření vůči ostatním a umět naslouchat

Řízení stresu

Stresem označujeme soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty, který narušuje funkce organismu. Stress management, nebo také řízení stresu, zahrnuje různé postupy a techniky zaměřující se na vypořádání se se stresem. Jedná se o schopnost identifikovat negativní stresory a znalost různých metod, jak se se stresem „zdravě“ vypořádat. Výsledkem je schopnost předcházet stresu a uvědomění si, jak důležitý je odpočinek a relaxace.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • pochopíte podstatu stresu a fáze jeho působení
 • uvědomíte si, kdy nám stres může sloužit, kdy nás naopak ohrožuje
 • identifikujete vlastní individuální stresory na pracovišti i v soukromém životě
 • naučíte se techniky, jak možné následky působení stresu eliminovat, případně zmírnit jeho negativní působení na náš organismus
 • posílíte psychickou odolnost
 • naučíte se se stresem pracovat

Time management

Pod pojmem time management rozumíme řízení času. Jedná se o sadu postupů, doporučení, nástrojů a technik, které jsou zaměřeny na efektivní nakládaní s časem. Hlavní podstatou time managementu je co nejlepší využití času, maximální užitek a zvýšení pracovní a osobní efektivity. Time management zahrnuje širokou škálu aktivit mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času, monitorování a stanovení priorit.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zreflektujete své postoje k řízení času
 • naučíte se, jak čas plánovat ve vazbě na stanovování cílů a priorit
 • poznáte své vlastní „zloděje času“ a zjistíte, jak je možné je eliminovat
 • naučíte se využívat zásady důsledného časového managementu
 • dozvíte se, jaké jsou principy, metody, způsoby a nástroje pro řízení času
 • získáte praktické inspirace, jak vytvářet a udržovat správné návyky vedoucí k efektivnímu řízení času

Vyjednávání

Vyjednávání je proces výměny informací a závazků, při kterém se dvě nebo více vyjednávajících stran snaží dosáhnout vzájemné dohody nebo kompromisu ohledně řešené situace. Cílem je dosáhnout schůdného řešení pro obě strany tak, aby uspokojilo jejich zájmy a potřeby. S vyjednáváním se často setkáváme, když je potřeba řešit nějaké konflikty, aby se co nejvíce minimalizovaly negativní dopady. Vyjednávání určitě neodmyslitelně patří k fungování v pracovním prostředí a je důležitým nástrojem pro řešení různých situací.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • pochopíte proces vyjednávání jako součást účinného pracovního působení
 • zvládnete základní komunikační dovednosti nutné pro efektivní vyjednávání
 • naučíte se využít zásady efektivního vyjednávání ve všech jeho fázích
 • lépe rozpoznáte jednotlivé přístupy k vyjednávání a identifikujete také vlastní preferovaný styl vyjednávání
 • připravíte si vhodné argumenty, postupy a strategie pro vyjednávání v různých situacích, naučíte se efektivně zdolávat námitky
 • seznámíte se s metodami, jak rozpoznat nefér taktiky i jak se jim bránit

Work–life balance

Pojem work-life balance lze definovat jako rovnováhu mezi pracovním a osobním životem člověka. Work-life balance také znamená správnou prioritizaci všech pracovních a volnočasových aktivit. Vychází z předpokladu, že většina stresu, úzkosti a nespokojenosti pracujících lidí nevychází z jejich neschopnosti svůj život nebo zaměstnání zvládnout, ale z nedostatečně promyšlené organizace činností a neodhadnutí skutečné důležitosti jednotlivých věcí a aktivit. Jednoduše řečeno, work-life balance je nalezení toho správného poměru mezi prací a volným časem.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • připomenete si, jaké jsou vaše životní hodnoty a priority
 • zjistíte, jak nastavit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
 • uvědomíte si, jakým způsobem obvykle přistupujete ke své práci a jaký to má vliv na vaši výkonnost a spokojenost
 • zefektivníte svůj time-management
 • získáte nové podněty a návody pro vnitřní vyrovnanost

Zdravé sebevědomí

Zdravé sebevědomí je schopnost připustit si vlastní nedostatky, vyzdvihnout přednosti a pracovat na tom, na čem záleží. Sebevědomí máme každý jiné a je ovlivněno spoustou prožitků i výchovou. Zdravé sebevědomí se vyznačuje dovedností rozvíjet své schopnosti a vyrovnávat se s nezdary poučením. Pokud rozvíjíme své sebevědomí zdravě, spolu s ním se rozvíjí i naše osobnost. Jsme zároveň schopni harmonických vztahů jak na pracovišti, tak v osobním životě.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, jak pracovat na utváření zdravého sebevědomí
 • naučíte se, jak sebevědomí rozvíjet a posilovat
 • dozvíte se o metodách, jež vedou k více sebevědomému projevu
 • naučíte se lépe pracovat s nepříjemnými myšlenkami
 • zjistíte, jak pracovat na pozitivním sebevyjádření

Zpětná vazba

Zpětná vazba je proces, při kterém příjemce sdělení shromažďuje informace a následně je vyhodnotí. Obecně řečeno jde o informace o vlastním chování od sebe a druhých. Zpětná vazba může vést k posílení činnosti jednotlivce i týmu, zvyšuje produktivitu a umožňuje směřovat chování směrem k požadovanému cíli. Efektivní zpětná vazba pomáhá na cestě k vlastnímu rozvoji v pracovním i osobním životě.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu
 • zjistíte, jak konstruktivně předávat kritiku
 • naučíte se, jak správně chválit
 • naučíte se, jak přijímat zpětnou vazbu
 • získáte tipy, jak předávat zpětnou vazbu různým typům lidí

Kalendář akcí

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info