Měkké kompetence

Argumentace

Argumentace je proces cíleného předkládání tvrzení a informací s cílem dosáhnout u přesvědčované strany změny názoru na určitou skutečnost či otázku. Argumentace je nezbytná ve vědeckých disciplínách, ale využíváme ji i v pracovním a osobním životě k přesvědčení ostatních lidí. V případě, že si osvojíme dobré metody argumentace, stáváme se při vyjednávání s ostatními výrazně úspěšnější.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zdokonalíte se v umění argumentace
 • naučíte se, jak používat přesvědčivé formulace
 • seznámíte se s řetězením, stupňováním argumentů
 • naučíte se pokládat správně formulované řečnické otázky
 • zjistíte, jak vést jednání pomocí funkčních otázek a rychle reagovat na námitky
 • dokážete odolávat nátlaku a manipulaci
Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Asertivita

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Asertivita je považována za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Díky asertivitě můžete lépe pochopit sami sebe i své vztahy k okolí a předcházet frustraci.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • uvědomíte si, co znamená v praxi asertivní komunikace a kdy je vhodné tuto strategii využít
 • poznáte základní asertivní práva a techniky
 • zdokonalíte se v používání asertivní komunikace
 • naučíte se v praxi lépe využívat principy asertivního chování
 • osvojíte si techniky, jak lépe hájit a prosazovat zájmy své či svého týmu a jak lépe čelit manipulativnímu jednání
 • dokážete zlepšit své vztahy s druhými lidmi, přijmout jejich argumentaci i vhodně argumentovat pro své cíle bez špatných pocitů

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace není jen o pouhém předávání informací, ale vyžaduje rozmanitý soubor dovedností zahrnující verbální a neverbální komunikační signály a pozorné naslouchání. Umění naslouchat a efektivně komunikovat pomáhá při pracovních pohovorech, jednáních, vedení týmu ale i v soukromém životě. Osvojení si efektivní komunikace přináší lepší vyjadřování a zlepšení osobních i profesních vztahů.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, co je efektivní komunikace
 • zjistíte, proč je efektivní komunikace důležitá
 • naučíte se, jak efektivně komunikovat
 • osvojíte si nástroje efektivní komunikace

Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti zpravidla rozhodují o tom, nakolik posluchače školení zaujme a kolik znalostí si odnesou. Lektor musí umět zahrát různé situace, vžít se do mnoha rolí a naladit se na emoce ostatních. Zároveň pracovat s různými typy lidí a dynamikou skupiny. Podmínkou pro úspěšné školení jsou však nejen kvalitní lektorské dovednosti, ale také obsah školení a lektorova detailní znalost prezentovaného oboru. Kvalitním lektorem se člověk stává neustálým získáváním znalostí, dovedností a zejména tréninkem.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • naučíte se vystupovat před lidmi a pracovat s trémou
 • naučíte se ovládat metodiku vzdělávacího programu
 • rozvinete schopnosti lektora v rámci práce s dynamikou skupiny
 • naučíte se pracovat s různými skupinami lidí
 • posílíte svou profesionalitu a jistotu lektora při jednání s problematickými účastníky
 • získáte návod, jak reagovat na zátěžové situace a jak se s nimi vyrovnat

Motivace

Motivace je psychický proces, který dává lidskému chování účel a směr. Je to vnitřní hnací síla, pohnutka, vedoucí k uspokojení nenaplněných potřeb. Díky motivaci se dosahují pracovní i osobní cíle. Je to zároveň vůle něčeho dosáhnout. A nejedná se pouze o dosažení „vznešených“ cílů. Motivaci potřebuje člověk ke zvládání běžných každodenních úkonů.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • pochopíte podstatu motivace
 • zjistíte, jak motivace ovlivňuje pracovní život
 • zjistíte, jaké jsou dobré a špatné způsoby motivace
 • pojmenujete si překážky, které vás mohou ovlivňovat v různých situacích
 • získáte techniky, které mohou posílit motivaci sebe i druhých
 • naučíte se, jak motivovanost dlouhodobě udržet

Prevence vyhoření

Vyhoření je stav emočního, fyzického a duševního vyčerpání způsobeného nadměrným a dlouhodobým stresem. Objevuje se zpravidla ve chvíli, když se cítíte emočně vyčerpaní a neschopní řešit neustálé požadavky. Syndrom vyhoření snižuje produktivitu a energii. Negativní účinky syndromu vyhoření mají dopad na každou oblast života. Vzhledem k mnoha potenciálním negativním důsledkům je důležité se zabývat prevencí vyhoření, co možná nejdříve.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, co je to syndrom vyhoření
 • uvědomíte si rozdíl mezi depresí a syndromem vyhoření
 • porozumíte rizikům spojeným se syndromem vyhoření, jeho příčinám a negativním důsledkům pro vaše duševní a fyzické zdraví
 • naučíte se rozpoznávat rizikové situace a faktory vyhoření
 • získáte nástroje pro účinné zvládání rizikových situací a faktorů vyhoření
 • osvojíte si praktické metody prevence vyhoření

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti zahrnují zvládnutí správné techniky řeči (intonace, slovní prostředky k získání zájmu), hlasové hygieny, neverbálních komunikačních prostředků, image (oblečení, neverbální signály), zvládání trémy, role moderátora, práci s otázkami a reakcemi posluchačů, argumentační minimum, vedení diskuse, udržení pozitivní atmosféry, ověřování pochopení tématu ze strany posluchačů a další dovednosti. Umět přesvědčivě prezentovat a komunikovat je dnes silnou konkurenční výhodou. Dobrou zprávou je, že prezentace je uměním, které se dá naučit.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • naučíte se působit na své posluchače přirozeně a nenásilně
 • posílíte a zvýšíte svou sebejistotu
 • sladíte své vystupování s vizuální podporou a obsahem prezentace
 • zdokonalíte se i v prezentacích před náročným publikem
 • budete vědět, co dělat v obtížných situacích či jak se vypořádat s trémou
Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Profesionální autorita

Profesionální autoritu si spojujeme s osobou, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi. Formuje také vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. Není nutně spojená s charismatem. Člověk s profesionální autoritou je pevný, jasný a čitelný, a to za všech okolností. Má také jasné hodnoty, které neustále deklaruje a je si jistý sám sebou. Schopnost vytvářet pozitivní profesionální obraz, důvěru a přesvědčivě jednat v interním i externím pracovním prostředí je předpokladem pro úspěch manažera i týmu.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • porozumíte tomu, co vytváří profesionální autoritu
 • posílíte vlastní jistotu, odvahu a důvěru
 • naučíte se přesvědčivě jednat
 • objevíte zdroje energie a vnitřní motivace tak, že budete ke spolupráci s vámi, zcela přirozeně, motivovat ostatní
 • „vyrostete“ osobnostně i profesionálně

Psychohygiena

Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví. Pomáhá zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se zabránilo nepříznivým vlivům. Zároveň učí člověka, jak předcházet psychickým obtížím a pokud již nastaly, jak je zvládat.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví
 • naučíte se metody, jak zvyšovat odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům
 • získáte návod, jak upravit životní styl a podmínky
 • naučíte se, jak předcházet případným psychickým obtížím
 • zjistíte, jak se správně koncentrovat na práci i odpočinek
 • zjistíte, jak dosáhnout duševní vyrovnanosti

Rozhodování

Rozhodování je proces, při kterém jedinec či kolektiv vybírá nejlepší volbu ze všech možných, která naplní dané možnosti. Pracovní život se skládá z mnoha malých či větších rozhodnutí, které nakonec vedou k dobrému výsledku, ale také nemusí. Jistotu nemáme nikdy. Ne vše můžeme přímo ovlivnit. Zvýšit pravděpodobnost dobrého rozhodnutí ale můžeme.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • seznámíte se s psychologií rozhodování
 • zjistíte, jak se rozhodovat při časovém tlaku
 • pochopíte, v čem spočívá strategie rozhodování
 • zjistíte, podle čeho se vlastně rozhodujeme
 • uvědomíte si rozdíly v rozhodování o maličkostech i velkých věcech
 • naučíte se, jak se rozhodnout, když dobré řešení neexistuje anebo je více možností

Řešení konfliktů

Konflikty jsou běžnou součástí našich životů. Zároveň jsou příležitostí k rozvoji, k umění zvládání náročných komunikačních situací a ke stanovení si vlastních hranic a vlastní stability. K řešení konfliktů je nezbytné umět efektivně komunikovat. Zejména zvládat umění naslouchání. V opačném případě dochází v rámci mezilidské komunikace k nedorozuměním a nepochopení. Schopnost číst neverbální signály těla, dokázat rozpoznat, co se v druhém člověku odehrává, je nezbytné pro to, stát se vnímavými a úspěšnými komunikátory a konfliktům předcházet.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • naučíte se brát konflikt jako něco běžného, co k našemu životu patří
 • naučíte se vnímat konflikt jako příležitost ke svému rozvoji, k umění zvládání náročných komunikačních situací a ke stanovení si vlastních hranic a vlastní stability
 • dozvíte se, jak zlepšit kvalitu vztahů a zefektivnit komunikaci s lidmi
 • naučíte se efektivně komunikovat a předcházet tak konfliktům
 • naučíte se zvládat konfliktní situace a řešit problémy konstruktivně
 • zjistíte, jak být více empatičtí a otevření vůči ostatním a umět naslouchat

Řízení stresu

Stresem označujeme soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty, který narušuje funkce organismu. Stress management, nebo také řízení stresu, zahrnuje různé postupy a techniky zaměřující se na vypořádání se se stresem. Jedná se o schopnost identifikovat negativní stresory a znalost různých metod, jak se se stresem „zdravě“ vypořádat. Výsledkem je schopnost předcházet stresu a uvědomění si, jak důležitý je odpočinek a relaxace.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • pochopíte podstatu stresu a fáze jeho působení
 • uvědomíte si, kdy nám stres může sloužit, kdy nás naopak ohrožuje
 • identifikujete vlastní individuální stresory na pracovišti i v soukromém životě
 • naučíte se techniky, jak možné následky působení stresu eliminovat, případně zmírnit jeho negativní působení na náš organismus
 • posílíte psychickou odolnost
 • naučíte se se stresem pracovat

Time management

Pod pojmem time management rozumíme řízení času. Jedná se o sadu postupů, doporučení, nástrojů a technik, které jsou zaměřeny na efektivní nakládaní s časem. Hlavní podstatou time managementu je co nejlepší využití času, maximální užitek a zvýšení pracovní a osobní efektivity. Time management zahrnuje širokou škálu aktivit mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času, monitorování a stanovení priorit.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zreflektujete své postoje k řízení času
 • naučíte se, jak čas plánovat ve vazbě na stanovování cílů a priorit
 • poznáte své vlastní „zloděje času“ a zjistíte, jak je možné je eliminovat
 • naučíte se využívat zásady důsledného časového managementu
 • dozvíte se, jaké jsou principy, metody, způsoby a nástroje pro řízení času
 • získáte praktické inspirace, jak vytvářet a udržovat správné návyky vedoucí k efektivnímu řízení času

Vyjednávání

Vyjednávání je proces výměny informací a závazků, při kterém se dvě nebo více vyjednávajících stran snaží dosáhnout vzájemné dohody nebo kompromisu ohledně řešené situace. Cílem je dosáhnout schůdného řešení pro obě strany tak, aby uspokojilo jejich zájmy a potřeby. S vyjednáváním se často setkáváme, když je potřeba řešit nějaké konflikty, aby se co nejvíce minimalizovaly negativní dopady. Vyjednávání určitě neodmyslitelně patří k fungování v pracovním prostředí a je důležitým nástrojem pro řešení různých situací.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • pochopíte proces vyjednávání jako součást účinného pracovního působení
 • zvládnete základní komunikační dovednosti nutné pro efektivní vyjednávání
 • naučíte se využít zásady efektivního vyjednávání ve všech jeho fázích
 • lépe rozpoznáte jednotlivé přístupy k vyjednávání a identifikujete také vlastní preferovaný styl vyjednávání
 • připravíte si vhodné argumenty, postupy a strategie pro vyjednávání v různých situacích, naučíte se efektivně zdolávat námitky
 • seznámíte se s metodami, jak rozpoznat nefér taktiky i jak se jim bránit

Work–life balance

Pojem work-life balance lze definovat jako rovnováhu mezi pracovním a osobním životem člověka. Work-life balance také znamená správnou prioritizaci všech pracovních a volnočasových aktivit. Vychází z předpokladu, že většina stresu, úzkosti a nespokojenosti pracujících lidí nevychází z jejich neschopnosti svůj život nebo zaměstnání zvládnout, ale z nedostatečně promyšlené organizace činností a neodhadnutí skutečné důležitosti jednotlivých věcí a aktivit. Jednoduše řečeno, work-life balance je nalezení toho správného poměru mezi prací a volným časem.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • připomenete si, jaké jsou vaše životní hodnoty a priority
 • zjistíte, jak nastavit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
 • uvědomíte si, jakým způsobem obvykle přistupujete ke své práci a jaký to má vliv na vaši výkonnost a spokojenost
 • zefektivníte svůj time-management
 • získáte nové podněty a návody pro vnitřní vyrovnanost
Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Zdravé sebevědomí

Zdravé sebevědomí je schopnost připustit si vlastní nedostatky, vyzdvihnout přednosti a pracovat na tom, na čem záleží. Sebevědomí máme každý jiné a je ovlivněno spoustou prožitků i výchovou. Zdravé sebevědomí se vyznačuje dovedností rozvíjet své schopnosti a vyrovnávat se s nezdary poučením. Pokud rozvíjíme své sebevědomí zdravě, spolu s ním se rozvíjí i naše osobnost. Jsme zároveň schopni harmonických vztahů jak na pracovišti, tak v osobním životě.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte, jak pracovat na utváření zdravého sebevědomí
 • naučíte se, jak sebevědomí rozvíjet a posilovat
 • dozvíte se o metodách, jež vedou k více sebevědomému projevu
 • naučíte se lépe pracovat s nepříjemnými myšlenkami
 • zjistíte, jak pracovat na pozitivním sebevyjádření

Zpětná vazba

Zpětná vazba je proces, při kterém příjemce sdělení shromažďuje informace a následně je vyhodnotí. Obecně řečeno jde o informace o vlastním chování od sebe a druhých. Zpětná vazba může vést k posílení činnosti jednotlivce i týmu, zvyšuje produktivitu a umožňuje směřovat chování směrem k požadovanému cíli. Efektivní zpětná vazba pomáhá na cestě k vlastnímu rozvoji v pracovním i osobním životě.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • dozvíte se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu
 • zjistíte, jak konstruktivně předávat kritiku
 • naučíte se, jak správně chválit
 • naučíte se, jak přijímat zpětnou vazbu
 • získáte tipy, jak předávat zpětnou vazbu různým typům lidí

Kalendář akcí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info